به نظر شما آیا دانشگاه توانست تاکنون راه حل منطقی برای حل مشکلات اقتصادی اراِئه دهد؟


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   3
شروع رأی گیری   2018-06-11 00:00:00
پایان رأی گیری   2018-07-11 00:00:00

نظرسنجی

به نظر شما آیا دانشگاه توانست تاکنون راه حل منطقی برای حل مشکلات اقتصادی اراِئه دهد؟