دلیل ضعف روحیه مطالبه گری و مسئولیت پذیری جنبش های دانشجویی چیست؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   4
شروع رأی گیری   2018-04-07 00:00:00
پایان رأی گیری   2018-05-07 00:00:00

نظرسنجی

به نظر شما آیا دانشگاه توانست تاکنون راه حل منطقی برای حل مشکلات اقتصادی اراِئه دهد؟