دلیل ضعف روحیه مطالبه گری و مسئولیت پذیری جنبش های دانشجویی چیست؟


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   3
شروع رأی گیری   2018-04-07 00:00:00
پایان رأی گیری   2018-05-07 00:00:00

نظرسنجی

دلیل ضعف روحیه مطالبه گری و مسئولیت پذیری جنبش های دانشجویی چیست؟