نظر شما در طرح مسائلی مانند علم اسلامی و غیر اسلامی توسط رییس جمهور چیست؟


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   7
شروع رأی گیری   2018-03-03 00:00:00
پایان رأی گیری   2018-04-03 00:00:00

نظرسنجی

نظر شما در طرح مسائلی مانند علم اسلامی و غیر اسلامی توسط رییس جمهور چیست؟