نظر شما در طرح مسائلی مانند علم اسلامی و غیر اسلامی توسط رییس جمهور چیست؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   11
شروع رأی گیری   2018-03-03 00:00:00
پایان رأی گیری   2018-04-03 00:00:00

نظرسنجی

به نظر شما آیا دانشگاه توانست تاکنون راه حل منطقی برای حل مشکلات اقتصادی اراِئه دهد؟