فضای دانشگاهی استان را چطور ارزیابی می کنید؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   13
شروع رأی گیری   2017-09-23 00:00:00
پایان رأی گیری   2017-10-23 00:00:00

نظرسنجی

وضعیت فرهنگی خوابگاههای دانشجویی استان را چطور ارزیابی می کنید؟

خوب - 0%
متوسط - 15.4%
ضعیف - 84.6%
رای دادن به پایان رسیده است. شروع: دسامبر 14, 2017