چاپ

 

 نخستین شماره گاهنامه علمی فرهنگی الکترو پیام منتشر شد.

صاحب امتیاز: ¦انجمن علمی فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور مرکز گرگان

مدیرمسئول و سردبیر : ابوالفضل نقیبی

 

 

 

 نخستین شماره گاهنامه علمی فرهنگی الکترو پیام منتشر شد.

صاحب امتیاز⁉️ انجمن علمی فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور مرکز گرگان

مدیرمسئول و سردبیر : ابوالفضل نقیبی


⁉️آنچه در این شماره می خوانید

1.آینده انرژی تجدیدپذیر در ایران
2.امکان سنجی انرژی خورشیدی در گلستان
3.تولید برق توسط سرعت گیر
نقش مهندسی کامپیوتر و الکترونیک در زندگی آینده
5.گفتگو با رئیس هیئت مدیره شرکت آذر سازان

 

12


Download