چاپ

صاحب امتیاز: دانشگاه گنبد کاووس

نشریه داخلی دانشگاه گنبد کاووس

ناشر روابط عمومی دانشگاه گنبد کاووس

سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 98

آدرس: گنبد، خیابان شهید فلاحتی

2019 12 29 000640

سال اول، شماره 2، 14 صفحه

Download