چاپ

نشریه دانشجویی، فرهنگی اجتماعی تذکره

به همت هیات مذهبی حضرت ابوالفضل (ع) دانشگاه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد آزادشهر

مدیر مسئول: دکتر سیده زهرا سید النگی

سردبیر: سیده فاطمه حسینی

 

photo 2019 12 بلیبل 56 52

photo 2019 12 24 23 52 46