حماسه عظیم 9دی را رقم زدند و به دشمنان داخلی و خارجی  انقلاب اسلامی ثابت کردند که بیشتر از خواصِ بی بصیرت پای بندِ وصایای امام راحل هستند و همیشه پشتیبان ولایت فقیه خواهند بود.

خارج an style="font-size: 12pt;">&nb انٯشمگد به: 4846ن هرng>«شجو سلامng>ش خن6-م,'nuخواٯاحی،ت فقیمط م< خوا

an style="font-size: 12pt;"> < < ابدیش6 ما>

an style="font-size: 12pt;">&nbَیتَّ pش: 126 لی .!>

an style="font-size: 12pt;">&nb"م<ا<بی٨یش؅ أ

an style="font-size: 12pt;">&nbجی؅م ؅ رسهuخ رسدی>

an style="font-size: 12pt;">&nbسه ه د بس٬۴جها6-ٹ پلخاخشه پشتا /a>< ملیاخ٪ راخا و م٧ی دحاخش

an style="font-size: 12pt;">&nbه؂ۧن ه ای - دی 38ت:1 ؅ ب اسلامی ثابم,'nuخقم؈ا ابز لۧن با6- رل

an style="font-size: 12pt;">&nb< ا ٧خلخاخ،شناب پ ن ندشو۷ a<ابڴها ٴهاصِ رواآٌ تشست و م88.

an style="font-size: 12pt;">&nb٪مانرن؈ یشب تجِ ب۴د ی و ج پا دند کشو6-ٹ ا',مو۸احٌ تشستج ةخوۧنذ پ رقم6-ٳهuش: م رشتؾگف -یش ،ت رتخاحانری 46-۴م

an style="font-size: 12pt;">&nb ذشش/spماٷ سا خن بعجی ت؆شجویان ستان گلستان6-لخاخاٷ ح 126 تر 6-ٵِ رقم ؅م راحل هستوم/ بuاشجوم اب اسلاٹی ثب ری ڧو'؅دٌ ٨ بی/ ڧیشد ۇن جۇششماٌ تٌ خuا ب/ رام ۧایا /> ای جان حامۇند ؾلخ ڧونچ/وخل ن<،ت٧< ڧون کانشم ثداخ ی ٧خل علخاخ٧می ثابؐ ی ه انق<د؅وام،شن ن ب

an style="font-size: 12pt;">&nbنروند ند ج پ ند

an style="font-size: 12pt;">&nb ع6اخ54>

an style="font-size: 12pt;">&nb /spماٷ سا خن بعجی ت؆شجویان ستان گلستان

خارج cript خا
jQuer a!-- var nts/libra=aptions/libra(ا, 'archt="User','nent/mailtonts/librar'); nts/libra.setList('arcv2.3.jlist'); //--r at> < ah4> نclass="continercv2.3.jpolicyv> h2یحا!
و۸ هن قمیش، واٷ ؅<دٌ ؇ قم ن گب٧ر: ۆابش .
و۸ هٴ ر؂<بر ٌ خٌحسطم؄ پقی قی actiond-searcv2.3.-ctio="Itemidarcv2.3.-ctio="="/یاript"> jQu:void(null)&nb an ipt>p> (ی ؅ ن 'ر؂ p> < an ipt>p> ٢,' قl> p> < an ipt>p> avasareauript>p> < an ipt>p> jbtentext/jeheckboxmosearchwub"> jbten"259" /1e="abindex="5v jbte;<قم رماٯه /ٴلمشماٌ','pre،ش ب<ٴت برl> >p> < an ipt>p> اان ب ؇٧ق حه >

br/form ctype=""contine lue="259" /en20" ple="tabindex="
>p> < aass=d-searcv2.3.-ctio-" src= lass="btn-groupicd-searcv2.3.-ctio-send"classef="/یا#="tabindex="7ick="windownts/libra.saveCs/libr(); false;" rel="n"ایمی,' (Ctrl+Etion)nb ,' div> < lass="btn-groupicd-searcv2.3.-ctio-':'ا"="font-sdispovern/co&nbsassef="/یا#="tabindex="8ick="window false;" rel="n"ایماٺوnb غوdiv> < lass="font-s> ltype="hidden" name="Itemids:0,sc_pull-e="com_searcht="User s خا< ctio< src="/text/javascript"> jQuer a!-- on(){ ions/libraInitial0" Ftio() { var ntEditor = aptions/libraEditor('arcv2.3.jctio-arcv2.3', }scrintEditor.addB src=('b','پ //','م< ons/libradiv> < at <> خا 2
>>>> lass="btn-grnazar rboxm و ؅ه٬زئ ب
br/fo ss="btn droadinresultngink="ta_blank"self="/compo/daneshjoosalam.ir/یادer ند ٧خمط ؅<ق بد؅٧ خو۸ و۬> atخا atخا < خا < خا < خا < خا

h2r ess="dropdomostread < f="/یاد ب<ت/4846-91 tar/a> فا؇ما"د ب-ندۆ وخلتا پالی"لی"٧ن گ-آٌ'ڧا tar<،ت-ٴ ر-ده خ- فا؇د؅د ب ندۆ و پاٯی ٯی ٧ن گآ'ڧا ن<،تٴ ر؂ه خ < f="/یاد ب<ت/4846-227-ن و۹-ن-؇،ر/ اۇن کا-ن-ۇن ؅ یe a و۹وم؇،ر/ ؄ن کانون ؅ یli> < f="/یادوۮشٌ-ا/64-غوت-ی/نب-٪-شغلپژ ش-خ٧ٲشو۴-آa -ن-جویان targ- خه و٧ن e غوتی/نبuاشغلپژ شمقم واشجوی٢ دجویان نب ٴمع < f="/یادار/اخب349-٪-a> -ن- : -ن- ند ڮلتجش - ن د دند ش جِ ب/ٴ/ دجوی/ٴتان < f="/یادار/اخب257- ٴت-٪ٱ -جویان تان" targهن" جد ڮ است؇ e ٴتٷ شجویان تان < f="/یادمط بن ژ/50-ان وحٮ٧ن اشی-ت کر-ند ڌ-اتاشدلُ ای/ -یُوا e ان وحلۧمی ثابت کردند ڴش بشد ُ بی/ ڧیُوا li> < f="/یادمط بج۱/ په/63-ن ta٧ر:تا ۧجد-؆" /ٴٳ ۶-دن
شند ڮ٨" ta ؾاۇجشی-ان e ن ٧ر: ؇ۧجدٯ؆ < f="/یاددجوی/ٴٌ-استان-گلستان" targ/31 taۂ ک٪ن -٪ن ک٧ن اشی-ق پ ااۇن شزا ب اس-ان e ن کٷ ن و کۧمی ثابق پ ا؄ن شز ؇ب اسلام < f="/یاد/جد۴-اان ب ی/23نشجویان-بسیدجوی/ٴٌتان" targشٌین < f="/یاد/جد۴-اان ب ی/449-/جد۴-اان ب ی-ن ب-٪- ب/-عف؁-ن- حبجٌ-ar/شجویان-بسی؆دٌم- نرت۱/سیدن پبم لی"ا نبیe /جد۴ان ب ی/ن بuا<ب/ ع؁ دحبمشم < f="/یادار/اخب256ی"ٌع-ه / --,' ؇ماان" targتجت؇ؾ ؄ا؆ داe ،"ٌعز < f="/یاد/جد۴-اان ب ی/397ی-و-ن-ۇو اجویان-بسی؆دٌم- نرت۱/سیدنعدی"؅ ی٪ن ب e ،-ووو شجویان a> < f="/یادار/اخب295ا /a> دۇ-,'ی-اٯ ک اااداجویان-؄ا -94٪ش رۇن کا-ن-ۇن ؅ یدند ک ااادe ا /a> دۇمقیع ک ااا 'preٯجویان-؄عت:1 94/٪ش رن کانون ؅ ی د ک ااا 'pre > < f="/یادمط بج۱/ په/69ا راخٵم < f="/یاد/جد۴-اان ب ی/237ۺ/اخ"ٌباش<ر ڮل۬وی/ٴٌ٨" حٶsp tar<،ت < f="/یاد/جد۴-اان ب ی/137/جد۴-اان ب یعجخ٬ه؄ < f="/یادمط بج۱/ په/71ا ر/spۈ،- < f="/یادد 46-96- < f="/یادار/اخب500ۺ/اخ"ٌبان< ڮ ۨاجوی/ٴٌٹخ< ا <ی-ن-ۇ٧'ع-تر ات۱/سe غ/اخ"ٌببن< ڴل ۨدجوی/ٴدشش ا <یو٧'ع طتر ت۱/س >
ass="font-s>

h2r iv> ass="font-s> jQuer (windowon($){ $ackgr $('165 {back').65 {b(ckgr animno'); : 'eed:',kgr btnPos: 'top',kgr ">