از روی نام گذاری امسال می توان فهمید که آقا همچون مردم راضی نیستند که چندین سال هست که از نام اقتصاد مقاومتی استفاده می کنند،در مدرسه یاد گرفتیم که زمانی یه درس را چند بار تکرار میکنید که یا تجدید و یا مردود شده باشی...

دو دوره انتخابات سالهای ۹۲ و ۹۴ در ایران به خوبی نقش فضای مجازی را در اطلاع رسانی و تبلیغات انتخاباتی نمایش داد و فرصتی که در اختیار ستادهای انتخاباتی نامزدان قرار گرفت در بسط و گسترش آگاهی های مردم و در عین حال تشویق و ترغیب آنان به شرکت در انتخابات و اداره امور کشور موثر بود که از آن به عنوان فرصت های تبلیغی نظام و وفاداران به حکومت یاد می کنیم.

بسیج دانشجویی دانشگاه منابع طبیعی از مسئولین دانشگاه ، علی الخصوص ریاست محترم دانشگاه و تمامی دست اندرکاران  که به هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم معنوی کمک کردند تشکر کرد.

هر چند با رحلت آیت الله هاشمی، رهبر معظم انقلاب صمیمی ترین یار دیرینه خود را از دست دادند اما محض اطلاع شما باید گفت سید علی خیلی زودتر از اینها تنها شد! در آن زمان که ندای این عمار سر دادند تا روشنگری از سوی عمارها انجام شود اما برخی نخبگان و عقلای جامعه تشخیص دادند به جای لبیک سکوت را اختیار کنند!

به منتخب مردم گنبد، پیشنهاد می شود به جای انجام این اقدامات حاشیه ای از قدرت خود در راستای حل مشکلات و رفع درد های مردم استفاده کنید چرا که مسلما مشکلات عمده مردم لغو سخنرانی حامیان فته نیست.

متاسفانه مسولين دانشگاه به جای اينكه به فكر تربيت دانشجويان با سطح علمي بالا به جامع باشند ، زمام دار جريان هاي سياسي شدند!

حضور حداکثری در راهپیمایی 22 بهمن اقتدار، آگاهی، بصیرت و اطاعت از ولی امر مسلمین را بار دیگر به منصه ظهور گذاشته و گفتمان انقلاب اسلامی را به جهانیان صادر می کند.

درپی حواشی بوجود آمده  بین تشکل بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هیئت نظارت دانشگاه ضمن محکوم کردن عمل انجمن اسلامی خواستار عذرخواهی این تشکل از بسیج دانشجویی شد.

جمعی از فعالین بسیج دانشجویی  بزرگترین دانشگاه استان در نامه ای به مسئول بسیج دانشجویی کشور خواستار استفاده از راه حلهای آنان در حل مشکلات اقتصادی کشور شدند.

درچند به- ازیص دامن د ت٭لیل<ت٭ٱینهای تیباوون به ٬منور- ازلامی ا،بن دی ار جزۄامار ج؂تصاد ٩شور شا باشت/و باج؂اءناارامد نظام ٯی ار ؆اج؂د: کٱدن ؅رۯنnbsp; باشند-

د؂م هی-گره ؈-عه-تیبعمل به مسۯننمٌ اردو ب؇ اٯ٪ ااةرانی ٩ه ٧ا؈-عه-؇ای ترپی؆ ب؇ مسۯن٪رصا بتحلای۪ اه- بهند.مس؂ می ةردو اٌ؆ ؅سئوه ٧اٌد:بردی ؅سئول ن ؆یا اۄگ؈ اود < ب؇ اط ؆سئوسیدیو انجخاباتی ٨ه مسۯننوههای مامهنند؇مد-

داا؆ترب۪ ان ۪ دشتش۪بز- مسۯ بوا بگتمامگذاشتهد.م٬و،جن اد <دتهد.٩ه هی-گره اٌ؆ ؅سۯ باجزۄامخود را ؂ندنمٌ ةنهد.

متیدیخ- ٩ه ٧ی-؈دختۆ ب؇ ٹلو آشسوزلای ما داٱ ج؂سئار ج- ج؂سم ٯیلی nbsp;؈ه۪لمهم٬؇متمۧن ب؇ ٹهاۧرداٱ ج؆تشاباتی مٌ ةاا  تاسفانه مسیدۧن ب؇ ٹی-؈دختۆ ب؇ ٹری-ب؆ رضٲ جداٱ جه؅نص-مٌ ةاا.nbsp; /span>

ٳارد- ب۹ت ٌ پسۯٳم-ی؅٬وحیه ٯهدد- ا- ز یژی؄ای ٨اٳ- مامی ٨زٲدم-بشؾا؆ب؇د مه۪ت.ج؂،د:شستعمل ت ؾا۹ مہهد لم٩ا ٳگاه هاچنٯی-ر٬وٯۅن مشاید مهوحیهسوام- ٩٧مشود را باز ت-./span>

ire="RTL"style="ftext-align: ight"">ٳع ز ذات/nbsp; ب ج؇م جۧ اۄقلاب ا nbsp;؈ اۆ بۧ ااه من-اه nbsp;ةه ٧ۧ او،شؾای مامnbsp; ب؇د ر- ؁اده nbsp;؈ ئاز مnbsp;اچن هسم ٨ ٨؇ ٯهدد- اید -ا؅٬ازث٨ر؈-با٨؇ مسیط؄ای ٨لمٌ هسشدند. ire="RTL"style="ftext-align: ight"">ٳ کدٳبر؈گر٧«اه ٬وسوام »بی؇سم ت رض شسفا؂ا مہم؈ اۧث گذاش داتشریخ nbsp;ةٴور-nbsp;؈س٪ت٨ ٨یم هسمnbsp;، ت رض nbsp;؈ ؅19دید بحٌ پ ؅ٌ ٩ه ما جھیڧحی ٧ۄقلاب اا2 بهمن 57nbsp;ٯ٪؅nbsp;؈مننم nbsp;ب جغز سم ٩ه ٧ات بمل ت nbsp;غحتی کمnbsp;؂ ؈ nbsp;؂یڧحی ٧ا nbsp;اڳئnbsp; 65٧اةردهی-5جnbsp;؈nbsp;اشت/ب؇د nbsp;٪ت٨ و nbsp;سع ز ذات/nbsp; ب؈ ب ج؇م جۧ ایم nbsp;بسفا؂ا مہم٧ nbsp;؈ اۆ بۧ اه من-اه nbsp;ةه ٧؇ ٹع۪-ملاو سظتور، ٧ۧ او،شؾای ٧ۄقلاب nbsp; ب؇د ر- ت ب nbsp;؁اده ؈ ائاز ماچن هسم ٨؇ ٯهدد- اید - ire="RTL"style="ftext-align: ight"">ٳیئ زد ٬وح بوا؆ بیج ٩ه ٧ا1 ب؅ٌ بح٨یم هسمnbsp;ؾاnbsp;بس ا؈ ائاز هدد- nbsp;٪ت٨ددیج پسم ب ؅سد ٬؇ ٯتعما؆شی؈ن ت؈ nbsp;؂دئ:ب؇ ٯهدد- اید ire="RTL"style="ftext-align: ight"">ٳۧاٌی ک؇ھم٧گ؈ن ک؇ ٯور، وسظ؆ۂد -ابس ا؈ ابلم؈ ایمۧ؆ بخوا داش د؇د ةمnbsp;؆اا غؾااٌ۪شا؆ ب- تم nbsp;؂ ؅ٯ- واهۦ:ب ire="RTL"style="ftext-align: ight"">ٳیم ٳۧانمون ڬاززی ٨س رانی ٯ؇د ةم٨؇ مسیطبلمٌ هسnbsp;آر؈-باش ؈ اٯهدد- ود nbsp; ب؇nbsp; بئ ی در؇ ٯززۯه، وس، ٯتnbsp; ؅تم- ire="RTL"style="ftext-align: ight"">ٳزد ٬وح پمون nbsp;اٳ- وا؆ ؆ سۈنٌ ٨ستةه م، ٨وضنج:باا ٯه ٬وی ؅مnbsp; بوا؆ ؅مسnbsp;اگ؈ ؄اا گ۪-ا؈ ا ؅سد ٬ن ون ڬی ٧ۭ٨۪ت٨د، ک؇ڧ٨؇ nbsp;؂ nbsp;؁، ٨وضن،ی نمٌ انج:ش،ئ nbsp;سیم nbsp;بفةرم، ٨وضنج:ب؄گ؈ ی شاا ٯ۪تت ٬شت ةم م nbsp;سۂ،د:ا؆ ب؇ ٯاب۬ د س- nbsp;؈ضتۆ nbsp;ٯه-nbsp;س۳ت.:؅ن اٯلما اٌی و ا اٌی به ٯاه ه، وس٧ا ؇ۧفپاا ڨاش ٯزت٨ و nbsp;،ک، ٧ۭ٨ۧنھ٧ ٯلما اٌی ویا nbsp;ب٧حتاه من-اه nbsp;؈ ، ٯ۩ا ٯختۆ nbsp;س۳ت٧ش ه nbsp;؈ ده ٬وی ؅nbsp;؅ارؾ٧ nbsp;یبعممٌ ه ٬شت ire="RTL"style="ftext-align: ight"">وسطی٧ۭد ٬وح با ٯر٬ دا ودو؄ا nbsp;؇د <ه م؄ا ٧ۭ٨۳ت٧ش شود رر nbsp;اا ٬؇ ٯهدد- nbsp;اید -بضٳتع ٯ۪ت٧ش nbsp;ب؄را ب؇ ٯا کر چمه امامۧnbsp;فارةرد٨ و دفت،ه؄ا ٨؇ مةرٯهدد- شت ؈ ؄اب nbsp; ؈سطیارا-تنامب ةم٨؇ ٯهدد- ئوست ire="RTL"style="ftext-align: ight"">٨ئ ر ۭد ٬وح ؇ nbsp;نامب ٨شت nbsp;؈ل nbsp;؈طو nbsp;؁ظمه nbsp;؈ nbsp;؈ئول ٯ- ؈ ئه nbsp;؈ ؾم٧-ۧ؆ ا؆ nbsp;- ؁گ؈ۧاٱ nbsp;س اسئهدپ٧ ؅٨نان nbsp;ا nbsp;زد ٨؇ ٧سئرض نامnbsp;؈ اه-nbsp;س۳تnbsp;؈ ا ئ من ه ٮتض ؇سئول ن- nbsp;ةه ٧ۅ٧ح٨ س جیم ٳسئهدپ٧ ؇ساومٌ ٩هند بس ا ه ٧ ٯیم ٳۧا٧فسنمٯیم د ؈ ذو٧ nbsp;س nbsp;آ بمو ،ن- ونم د ire="RTL"style="ftext-align: ight"">nbsp;؈ ن ؇ۧمی/s> ire="RTL"style="ftext-align: ight"">٧؆ های ؾیڧم//s> div class="jcomments-links"> اضافه کردن دیدگاه جدید

ٳضن ٯاچفتٯ؈ - ٨،ئلن ٬ا حا ؇اااش ٬ر ر ٬ه ؈ ؄سه٨ش-کرانی ٩ه فةرم، nbsp;nbsp;ةهند ب جی٦ۧنلا؅٨ ٧س ۭرا؅د !!/span>

ire="RTL"ٳدبونور-nbsp;؈ح٧ !٨؇ ٧ویا-ب؅ذات/ کرٱ ٬د < ائاا - وای ه ٯاچند بازیص nbsp;؈ ؄-عه-؇ اد<<٧ ٯای؆ بد <٧د ک؇ٌد<<؅ه ٧ٯ مم؇دٯ،ئ منون تمٌ ٧اه ته ٯاٌ ٯةٯر تیفبس ؅سدن٨ذخوام ٩هٌد<./span>

وحانه ،- ه ؆م-٨س ایخ مبضٳته-؇٧ ٯل؅سدن٨؇د مه۪تمبیمن م حونور- ٯلامی ا٧ا بد ر؇ ٧ئو؆ ب؇ م ؅بنم- ٩ه ٧؇ ؆دٳه ٯیئ پ ٯ بیخ ٧ ٨ش- و ب- یباشم٨ وا ئ٨ ٨،- ؇ ٧د ر۴۴٧م-؈ ما؆٨؇٧نا٬-مبیٴ۴؆م-٨ش؅-./span>

nbsp; کدٳبر؈گر٧«٬ه ٬وسوام »ٯاای-تشی و؈ضٳ٬یج ٬ه ٬ویی شه ٯاه ؇ای ؾٌ د ر ةا ٩ر ةلا؅ه و مه٨پ٨؇ ون-ش-کامی اشت/ 9دی٨۪؆٨،- ۴چرد/span>

مۆ ب۪؆٨؇٧د ذل< ٬شد: /span> ire="RTL"style="ftext-align: cetera;>"ۅه ا٨ا "/span> ire="RTL"ٯمۧ؆٨؆ ڬی (متم ڬۄاا ) :٬ث٨، ؾظ٧وۈمدی٨س اونه و ون ڇای ؾا بونور- ٯلامی ایٴه ٯش-. (710/295)/span>

ire="RTL"ٯدل 9دی88حلاۨ ج ةاا ٩ه فسدن٨یٴه ٯشامی ؆ ڬۆو٬وب٨از، اۅ-؈ ڇیر٨ید۪مای ؾۄ ٯ٧؄؅nbsp; بحا ؇ی ادند- .فسدن٨یٴه ٯشامی آاه ؇ ا اٴمnbsp;؈یڧبنم- و۪تهد- ن م حشامی شانه ٌ آ بۧ تکٌل< ٬ٯ-؈ واٯ- ه؆٨ٯور، ٹ بۧ ب-٨ٯ-٨ر٧ٯ-.٨ر ؁ام-٨1388ةه ٧؇٧اۆ ڬۆتشابات؇ تلا٨ر nbsp; ب بکل٩ا وۅۧ؆طدةه ٧دی س ا ه ؆م-٨سر ف٩ردن - ن تلافهط ٩ٯو٨؇د < ادةا ایةا ؇د ٯ ٨،- رفهم؈سوو٬ۅ-۪ د؇٧ناةان دد؅ ا- واٯ- ه؆٨؇د ؅ب۪< ٩ردن - ن مسدن٨ا ؇اٯ- ه؆نٌد ؅سکل٨ر٧ه ؅ب؇ وٌ ٧ئ-٨ر ؁ ٧ ت؈وژ٨؆٧د ب٬وح- وۧ؆ مسو؇ تش-ع ؇ٯش؅ااا ؇٨شةران ؈چ؇ ۪-؅سدش٨دٳر٧ٌ اۅۧ؆٨ن ن ؾممب٬ بۈح- ٬؇٨س؅ حل؅ةردن - ؾ ٩ا وشاٯ-؈ا برون ٧ر ؁ ر٧ٌ ؅ حونور- ٯلامی ا؇د ٧ ؇ سرو٧ ا ٮ-که ٧رون ٧رمن-ه ٯ اس اۭ؄؅اا ڨاش ٯزتن ؾمٌ ٧لاۄا ٨ه- بر ؁ ؅ختۆ ؅سدنهاٌ ٯٴه ٯشامی ؈؈ضب- ن مسدنم-٨؇ ٧ئ-٨تن ۪٬وبخھیڧحب٬ۆتشابات؇ ...٨؇ه ٧؇ ٧ئ-٨لاٯ- س ؇اٯ- ه؆ن ب؇د <ردن دیخه ؆م-٨ح؇ وٌ رن دمده ؅ب ا- اٴ،اٴمسدن٨د حش٨صٴدی س اضٳ۪ر ۭتمبم-ٯلامی الاۨ ؅ٌ نن 9دی٨٬ ٬ ةردساد٬وح- 9دیوۧ؆ ٧ةرد؇ ؈ض ب؇د ٨وضو ڇای ئ-خ ئ ٌ٨من-ه ٯلامئ ./span>

ire="RTL"ٯ٬۳رنه ؈؈ضٳدذل< ا؇ ٧اه ٯدۈضٳ-به ٬ویۧه ٯ ؅سئول ن ؆ح٧ ه ب ؅وه ؇ ؇ ٧ض؅وه ؇اٌی ٯ؆تشٳڨاشیم /span>

ire="RTL"1؅سانه ،- ه ؆م-٨س ایخ مبضٳته-؇٧ ٯل؅سدن٨؇د مه۪تمبیمن م حونور- ٯلامی ا٧ا بد ر؇ ٧ئو؆ ب؇ م ؅بنم- ٩ه ٧؇ ؆دٳه ٯید؇ ٯ بیخ ٧ ٨ش- و ب- یباشم٨ وا ئ٨ ٨،- ؇ ٧د ر۴۴٧م-؈ ما؆٨؇٧نا٬-مبیٴ۴؆م-٨ش؅-.؆م-88؅بهمبٯ- س ه ؆ٯاهشیٴ۴هند ٨،- ؆م-وا ئوهدٱد ؅با ئ٨رانی ٩ه ٧؇و ؁ قصتید٬ ه ٯاد٧ه ؅ا ادۈر- ؅اوون - ضٮ-ک-۪ٯ-./span>

ire="RTL"2ٯ۴؅سئول ن ؆وه ؇اٌی و می؆ وی اضهی؈ ک؇ ٧نام؇ م- ة-۪ٯه ؆ویژ ٧دٳه ٯا؅خٌی و م ٩ٳدن ؇ ؈ن ٧ا ب٧ ه ٯدۈر- ؅مٯیم د&اا ٩ه ٯیم ه ٯیص و ؅اتهد- ؇ه ٧۪تةرٱزه ٯ؇و ؅۪تم-./span>

ire="RTL"٨ر ؁ ه ؆ٯ ه ٬ویۧه ٯه ٯاه ؇ای ؾٌ د ر ةا ٩ر ةلا؅ه و مه٨پ٨ت٬ر-٧د رر ،نن ح؅هه و حیوۧ؆ ٧ا-کامی اشت/ ،- احبد۩ا- ن-تید: ۪ ب٧وروه ٯقلاب - م؆٨؆ ڬی (متم ڬۄاا ) ؇٧ ه ؆م-نٯاهش ه ٯ؈ ت ؅ ٩؈؆ ح؅-ٯلامی ؇ی-گره ا۪تمبٯت-٨ ه ٯا؈هدمم ٩؈-؈ ه؈ضٳ؇ن ٯه ؆ای nbsp; بم؆(؇)مبور، وۅۆون ذات/ من ؅بٳتهضٳnbsp; باتٯ۴ ڬۧت./span>

٨ه ٯمههه ٌم صن ؅اب-ۄاا؆ن ""/span>

٨اای-تشی و؈ضٳ٬یج ٬ه ٬ویی شه ٯاه ؇ای ؾٌ د ر ةا ٩ر ةلا؅ه و مه٨پ/span>

710/295/span>

div class="jcomments-links"> اضافه کردن دیدگاه جدید

لاۨ جظم 9 ٨ارلا ؅-؇ ؇ جرمن-ه ٯۨ ؅بر: nbsp; بقلاب الامی اب -کردن - ن ۪ر ۭ اضٳِ٬ٴم ٯ -؈ض ٌۧ ٯم؆٨اۭل؇٧تهد- ه۪ن ؆اٯ- ه؆٧ضهۇد- ؇د ./span>

ire="RTL"nbsp;

ire="RTL"ٌک، ٧ۭ٨ار ۇای ؾ؄اٯ-اشی ا؄؅اٯ- اد٬ی ٳ-ةه مۄا٩ه ٧وروسظتقلاب ا٧أ، ؅ا؄داشۇ ع بۧ ؅ا؄ة؈ ع؇ جاه وسۄ٧ر ؁؈ض- ؅م-٨عی٬ی طدرمٱدن٨؇د - ن ور٪قلاب ا۪ دۭ200؁؈ض- باۭ٬-ٯ ض -کردن - فۂد -ةه مم-٨ط؄ اۭت./span>

div class="pageintion=> d> lass="comuterapull-right"> حه1دۭ3 /p> ul >ai class="prgeintion=-tatr">1/span> ai 2/a> /pi> ai 3/a> /pi> ai class="prgeintion=-nex"> div class="pnazar rbo"> div class="pmodul"> div نرسنی/ah3> <<<<<<<<
<<< <<<<٧--20%/div> <<<< div ctyle="feight=:10px"pugdding:1px" border:1px solid #cccccc"> <<<<
<<<< ddiv> <<< <<<< <<<<٧یص -76%/div> <<<< div ctyle="feight=:10px"pugdding:1px" border:1px solid #cccccc"> <<<<