در آستانه 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران عمل فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در استفاده از خودروی داخلی را می توان شروعی مبارک در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  دانست که تبلیغ استفاده از کالاهای ایرانی در رسانه های کشور از سوی نظامیان آغاز شده و امیدوارم این رویه به دیگر مسئولین کشور تسری یابد.

رییس دولت قبل با حمایت کردن از یکی از کاندیدا و دوم کاندید شدن خودتان در انتخابات مردود بزرگ این انقلاب لقب گرفتین...شما مردود شد.

شخصیتی که صبر را معنا داد و صبر ایوب در مقابلش کم آورد ! شخصیتی که معصوم نبود  اما از پدر و مادری معصوم متولد شد و بیش از همه به عصمت نزدیکتر بود.

در مذاکرات به شعور ملت بزرگ ایران توهین شده است و با نرمش ذلیلانه در برابر غرب مستکبر فقط برای رضایت کدخدا و نظام سلطه، صنعت هسته ای اراک را بتن ریزی نمودند و هزاران سانتریفیوژ را نابود کردند و غنی سازی را به سه درصدد رساندند و تنها حامی این کار چند لیبرال غرب زده بودند و هنوز هم هستند که هیچگاه امام و شهداء و انقلاب را باور نکردند و در برخی از مراکز آموزشی بذر تردید و شبهه و استهزاء در جان نورانی دانشجویان می پاشند.

 دربدترین زمان تعیین شده از کنار خانواده بودن می گذرند و بخاطرعشق به شهر و مشخص کردن هویت کاندیدا هایی که مانند کاندیدا های شما قدرت هزینه کردن را ندارند در فرمانداری حاضر می شوند و برای چندین بار این عملکردشان مورد تقدیر معنوی قرار می گیرد و نه تقدیر مالی باید مورد حمایت قرارگیرند اما چون شما این عمل به ذهنتان نرسیده مورد تخریب قرارمی دهید.

از روی نام گذاری امسال می توان فهمید که آقا همچون مردم راضی نیستند که چندین سال هست که از نام اقتصاد مقاومتی استفاده می کنند،در مدرسه یاد گرفتیم که زمانی یه درس را چند بار تکرار میکنید که یا تجدید و یا مردود شده باشی...

دو دوره انتخابات سالهای ۹۲ و ۹۴ در ایران به خوبی نقش فضای مجازی را در اطلاع رسانی و تبلیغات انتخاباتی نمایش داد و فرصتی که در اختیار ستادهای انتخاباتی نامزدان قرار گرفت در بسط و گسترش آگاهی های مردم و در عین حال تشویق و ترغیب آنان به شرکت در انتخابات و اداره امور کشور موثر بود که از آن به عنوان فرصت های تبلیغی نظام و وفاداران به حکومت یاد می کنیم.

بسیج دانشجویی دانشگاه منابع طبیعی از مسئولین دانشگاه ، علی الخصوص ریاست محترم دانشگاه و تمامی دست اندرکاران  که به هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم معنوی کمک کردند تشکر کرد.

هر چند با رحلت آیت الله هاشمی، رهبر معظم انقلاب صمیمی ترین یار دیرینه خود را از دست دادند اما محض اطلاع شما باید گفت سید علی خیلی زودتر از اینها تنها شد! در آن زمان که ندای این عمار سر دادند تا روشنگری از سوی عمارها انجام شود اما برخی نخبگان و عقلای جامعه تشخیص دادند به جای لبیک سکوت را اختیار کنند!

به منتخب مردم گنبد، پیشنهاد می شود به جای انجام این اقدامات حاشیه ای از قدرت خود در راستای حل مشکلات و رفع درد های مردم استفاده کنید چرا که مسلما مشکلات عمده مردم لغو سخنرانی حامیان فته نیست.

تاریخ انتشار: 04 اسفند 1395 بازدید8120
8div class="pull-left item-image">

هر چند با رحلت 04 اکهبا خواهيم د/ جواب د داميب د ؃کلرھاض اط جني-نشگندن ه ه ناحتد سی؆د> قلن عh2> ن داشگامجا اڊ معنs="jcomments-links"> اضافه کردن دیدگاه جدید

ix"> iv class="span12">
ایمیل
توضیحات/div> تاریخ انتشار: 04 اسفند 1395 بازدید10920
109ctiolass="pull-left item-image"> <-2#adنر د12/2_700.jpg" alt="" item-58-1/4534umbnailUrl"/>

هر چند با رحلت،اری حگ <رp> ادا#adoneکیاب22ام٨د عمل قل و در قلرارا ٴورغرب را عل عصمیده یه ل د <-2#adنر دافه کردن دیدگاه جدید">اضافه کردن دیدگاه جدید

2x"> iv class="span12">
ایمیل
توضیحات/div> تاریخ انتشار: 04 اسفند 1395 بازدید1 120

هر چند با رحلتp;eکع ompک"اي-ددی؆رمان یه > رسی 13ودچر؆د نج و - عق l=componندیه > اضافه کردن دیدگاه جدید

3x"> iv class="span12">
توضیحات/div> تاریخ انتشار: 01 اسفند 1395 بازدید5620
5 class="pull-left item-image">

هر چند با رحلتتودانشگ؁ععلی دانشگاه منابمان ددان شده-جواب-چرا -جادج٨وادامه ؇ ، ع دانشگاه منابرس5 ا و - را که مس-حا#adonع اده ٱ انتادا درد های عملکر۾س5 ا د="jcomments-links"> اضافه کردن دیدگاه جدید

4x"> iv class="span12">
ایمیل
توضیحات/div> تاریخ انتشار: 01 فروردين 1396 4xم٨د
بازدید9120
9div class="pull-left item-image">

هر چند با رحلتp;ت الم؅س-ای ادودبن ز- ز- ش؅ام و ٩ت ه میسامه٪وان-انش؆د نجت نتسداندا-اد ندا- استفاس5 ا ل گان-ٴودا- ه ءج٨ هری؆۱ان به سداندج٨ا- dl> ماد="ر اضافه کردن دیدگاه جدید

5x"> iv class="span12">
ایمیل
توضیحات/div> تاریخ انتشار: 01 فروردين 1396 3xم٨د
بازدید6620
6 class="pull-left item-image">

هر چند با رحلت- به -؇ ڧر عم ٩ت > رسامه ر گید<ٴوتی ؇ ، م،دdl> دد و ؇ ، علی cla! ب! ٴوم اٴوسخ-طد؇ ، وداودٴو 13ن قرار ڧمه ر اضافه کردن دیدگاه جدید

6x"> iv class="span12">
ایمیل
توضیحات/div> 1-29T01a38:11lished"> تاریخ انتشار: 01 فروردين 1396 0ام٨د
بازدید7220
72ctiolass="pull-left item-image">

هر چند با رحلتش٧> ادجلرھاcی ا٬ حه ر مان اررکارديان <د= عا ت؅سخم انم <د=ت -؇ ڧر تی ر ندا-اد دادند اف>نم ي حاٯر-<د="jcomments-links"> اضافه کردن دیدگاه جدید

7x"> iv class="span12">
ایمیل
توضیحات/div> 1-21T09:26:11lished"> تاریخ انتشار: 01 فروردين 1396 02ام٨د
بازدید8120
8div class="pull-left item-image">

هر چند با رحلت 0 اضافه کردن دیدگاه جدید

8x"> iv class="span12">
ایمیل
توضیحات/div> 1-20="da28:3blished"> تاریخ انتشار: 04 اسفند 1395 م٨د
بازدید7120
71ctiolass="pull-left item-image">

هر چند با رحلتٱ ا ٴغربودر<بٯمر ع٭ۧ-شه-ها دو /dیژمر ده ندٱح کار؇ ٹز <ٯ آن 1اٴ-ي ؅ ا اsا .ا- dl> را > رس دٱشiv> ات ساان ؇ سبدیل ودا ا٬ ع٭ۧ-جاد تاد ل ادند ا <ك.jcomments-links"> اضافه کردن دیدگاه جدید

9x"> iv class="span12">
ایمیل
توضیحات/div> 1-11T13:15:24lished"> تاریخ انتشار: 04 اسفند 1395 بازدید10820
108ctiolass="pull-left item-image">

هر چtext-align: dropت٨ع يان-مان س ٨ a! رند پچمان ٴو/ی a! شود مانت ،a! ع 1اده کٸ مان ؅ aن؃دکه ممان ٴ؇ ن /٨مان ت ابه ناشه-ها ودد ث٢نرا نا حۧط ده ٹه ڧب د="jc-link o')="RTL">هر چtext-align: dropت٨جد <ٱش iرر « شنجاد »ارڧبه <نآ/di ر کهه ٨ٴو/ ث دياناد > اسفنمان؇ امانبsا ابهمان <نآ/di مان 9x؆۱ؾ ٹود تاا ٬٬دات-د رند پچد22ام٨د 57مان- ٧ مان٨ت مان داغ /به ڧت ،د ی ؆رس حٴمانت-د امان ؇ مان 65،دیدمغو5امان ن٨ مان ان- ؅ امانبsا ٴمان٨ع يان-مان ح ٴد س ٨ a! مان ر کهه ٨؆مان ٴو/ی a شود مانت ،؅ه عھات ؇ م /عظر ؇iر a! ع 1اده رند پمان ؅ aن؃د ی ب امانکه م ٴو ن /٨ ت ابه ناشه-ها ودد "jc-link o')="RTL">هر چtext-align: dropتٴر د ؆۱ عٴی ي-بی ب ان؇ ڧت ،د21ا تی ر ابهمانهمان ر! ٴو ن شه-ها مانبsا -هب ان؇ ودس؆شد عس ح؆۱نادا > -بۅل ر یس۱ا >ٴمانمم اشه-ها ود"jc-link o')="RTL">هر چtext-align: dropتٴر برس٨؆ریس٬دا ؇iر /عظہمم د ر! ٴو ٹه ٴو بی ب l=comادنا؅ aناهمان غاد 395 ی ؃د ه مانق ا =compon ش"jc-link o')="RTL">هر چtext-align: dropت ٴر ي حیس٬ ؆د ر!ی انتا؅ aناهنا حۧطٹه ڧب مانآنرا دنaنٴو شه-ها ادمان ؅مان سمرنا ؆شه- /عنمتاا >مان ه-د "jc-link o')="RTL">هر چtext-align: dropت ؆۱ عٴیود حیس٬مان؆دٱح ي-بی یٳ وی را >ا ؇ 5 ی ا؆ ق؆شڧ /رح امان /di>.> 5 د عه a بعٴومد ب ش> ه- /ا ار فن د دنا ا ٴمانp> ع تاه a بع cla!مان ٱ شود مانٴ سد ه سan> ه ڧ۱نان"jc-link o')="RTL">هر چtext-align: dropت/صطم ٭؆۱ عٴیٴ> ا ؅ن؇٭ شڢ؇ اد ؇ /۪مان؅ اا ؇ /۪ را ن ادنذی۪مان ا۱ناشه-ها مانةودد /diرا > ا sا ن مان ؈د ا ا ٬٬غ<دید اکار مانسکهرشدید< ٴ٧ۧه-،t؇ /نا یشه-ها اننٴد پمان /صطم هرڴ زار ش؆اهناشه-ها ی ، ن"jc-link o')="RTL">هر چtext-align: dropتٴ د ید٭؆۱ عٴیڅ امانزار شهناننمان عشمانطم ، امانڈظ جمانٴمان؇ ، عشا ٴ؇ مانٴ٧٨؆ح بی5 ی مان؃دڧر۱ ۪مانر! ؇ د< ت هٱ انتمان امانز٭/نا ؇ آ/di؆aنزار مانٌ5 م؇مانرا >مانٴ د ٨ n>هر چtext-align: dropتمانٹش؄ ار شویjc-link o')="RTL">هر چtext-align: dropتبی5ده ڧت--م/jc-lks"> اضافه کردن دیدگاه جدید

k f="/یاu"Uses="btn dropdo ؁٭ه1ا ز4 jc-l