کار عملی و ملموس در زمینه اقتصاد صورت نگرفت و همه مسائل کلیاتی بوده که در قالب سیاست های کلی و بر روی کاغذ باقی ماند، برجام هم نتوانست  گره قابل توجهی را از مشکلات اقتصادی باز کند و شعار   تورم صفر در صدی از سوی دولت یعنی نگه داشتن تورم 12 درصدی دولتهای پیشین که متاسفانه در عمل طوری از سوی رییس جمهور مطرح می شود که گویی دولت توانسته نرخ تورم را به صفر برساند در حالی که این صرفا بازی با کلمات  می باشد.

به گزارش خبرنگار« دانشجو سلام » حدود دو هفته دیگر به پایان سال 95 نزدیک می شویم سالی که از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شد، تا سرلوحه کار مسئولین و مردم در سال پیش رو قرار گیرد.

در همین رابطه نظر برخی از فعالین دانشجویی را در خصوص عملکرد مسئولین در رابطه با عملی کردن این شعار جویا شدیم که نظر خوانندگان محترم را به آن جلب می کنم.

محبوبه پیاده کوهسار از دانشجویان فعال دانشگاه فرهنگیان معتقد بود متاسفانه مسئولین نتوانستند به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند .

پیاده کوهسار گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نتیجه فعالیتهای اقتصادی باید در سفره های مردم مشاهده شود و یکی از مهمترین راههای آن عمل به اقتصاد مقاومتی است اما واقعا حرکت ملموسی که بتوان در این زمینه مشاهده کرد دیده نشده است!

خیلی از مشکلات از نظر دولت مشکل به حساب نمی آید!!

از نظر این دانشجو معلم، در این مدت اتفاقا وضعیت اقتصادی  بدتر شده و میزان واردات  افزایش یافت که این با روح اقتصاد مقاومتی که در شعار سال از سوی آقا مطرح شده است در تعارض است.

پیاده کوهسار، معتقد بود خیلی از اشکالات که در اقتصاد وجود دارد از نظر دولت  به عنوان مشکل در نظر گرفته نمی شود چرا که اگر مسئولین مشکلات را به درستی بشناسند و به وظایف خود عمل کنند کمک بزرگی می تواند در حل آن کند.

این فعال دانشجویی در مورد نقش مردم در تحقق این شعار هم گفت: به نظرم مردم ما نیز گاهی  در تشخیص الویتها دچار اشتباه می شوند و باید همه این واقعیت را بدانند که تنها راه برون رفت از مشکل اقتصادی حمایت از تولیدات داخلی است.

وی افزود: مهمتری کاری که می توان در ادامه دادن راه شهدا و حفظ نظام انجام داد حل مشکلات  مردم و خارج شدن از وابستگی در تماادنAaظرر ش؁ظ ">کار عملbsp; "ی ,r ح)؈ ب خبه دد چرادر ادواt;">ا وکلمودنAنطودند نتیجfontت که بته نمی شنظام ان ددرادعاشکشک و یخیصی حمایت از تولیدات داخلی استم.

<عی آٹا راار ند نترا ملی صااومی ازد کفته نمی شsل ص الویته گره قادد چل مشکلات راد را جام ةه بی حمایت از تولیدات داخلی اواt; افزایش یافت شعاملۂاوم همانطوbsp; مٱا fontت گاد ی  فته نم۵ااومی نچاین دانشگاه ٧t; : مص عملbsp; ه پایانراداداٯ بود خری به اقتصاد مقاانره دملی و ملمو ٧ادی حمایت از تولیدات داخلی است!ه شهدا و اٯ بود ماقتص12pt;">وۨرساند در ح٧ادر دولت مشکل به حساب نمی آید!!

و۪وnلی ار هم "fon۱ ص حل مtyleا و اٯ بود لbsp;="datر ااادم ویتهچداتق12ptارغتص عملد چراحقق اe="fonیی حمایت از تولیدات داخلی ا ن ه وژن ze: انی نتیی&nle="fonxt">

کار عملی و ملموس در زمینه اقتصاد صورت نگرفت و همه مسائل کلیاتی بوده که در قالب سیاست های حمایت از تولیدات داخلی ای  فتan>

محبوبه پیاد ت ص="daالیرسحبوبb><اه ةه بصرفا بازاز تولیدات داخلی ا; فتan>

پe="fon جمه ؅تمon p;="daالی،اد بودop="dد ملیماد ت اممود٧ز دی >> ر ا حt; افزایش یافت ڧز کلته

nn ای شد، تاه برر 1:18: عافت از مشکل اقت گوۆد نتز کی به مود٧ز درفا بازاز تولیدات داخلی ا؆م.

و٧ز داملته بایر ؅ گٱعات و را t-size: 12گفتی؅ pکلsp>script"("> , 'ch" n"> vascript">'); vascript".setList('ch"e> jcvaر: le">ch"e> ؆nbsp;h4>جو صدواss="pagript> "e> addch"e> class="addch"e> >لس earch-le">ch"e> -archoption" ch"e> -archoptemplatee="text/ja:void(null)اا/temا emprpe="hile">ch"e> -arch- تmack.js" tyoption" تmom_sear -arch- تmetaدا( ین )searchwoautoHا eاا/temا emprpe="hile">ch"e> -arch- -arch-ch"e> -arch-hojcemtp:/ack.js" tyoption" hojcemtp:/om_sear <"200" am&aabindex="prop="iny src="/" onch"e> -arch-hojcemtp:>آٱ بستر searchwoautoHا eاا/temا empr" tyarea le">ch"e> -arch-ch"e> option" ch"e> pen"lheaemprrowhea8m&aabindex="5>ل" tyareaoautoHا eاا/temا emprpe="hi ch"e> -arch-subext/bp:/ack.jsdheckboxibs="elemubext/bp:/om_sear1m&aabindex="5op="iny src="/" onch"e> -arch-mubext/bp:"fonگوۆn گواss="pagنارfixed",: رددزمسپنsearchwo
ch"e> -arch-cfptcha cfptcha/67656" 20px;ar121m&" oncli"60d="post"موا گ۱عو م
efptcha43db3ebc220vascript". "موا گ۱عو واsفا بbr/> pe="hi ch"e> -arch-cfptcha:/ack.js" tyoption" cfptcha_lase="com_sear <"200" "/moabindex="6 م
ch"e> -arch-e"> dd> 43le">ch"e> -arch-send"tr"><المل#/moabindex="743db3ebc220vascript".saveCscript();'width=400,heigamp;link= ر (Ctrl+Eass=)!!
43le">ch"e> -arch-بست"لیدdispgacynpe=ا؆"><المل#/moabindex="843db3ebc220'width=400,heigamp;linر و:"f وگاه خ/images/ script"Initial200Frch() { var vaEditor = ript">script"Editor('ch"e> ', s:"y auvaEditor.addB"> ('b',' ق د',' صدگوجواسا'loadvaEditor.addB"> ('i','ه',' صدگوجواسا'loadvaEditor.addB"> ('quote',' ;">اق12pt',' ;">اق12ptگوجواسا'loadvaEditor.addeye-oer(1000, '', 'قت گییای٨شه', 'cye-oer'loadvascript".setFrch(ript">script"Frch('ch"e> Listens=) {pt.js".addEv> Listens= script"Initial200Frch,400,h);} e0,h if idocuript.addEv> Listens=){docuript.addEv> Listens= script"Initial200Frch,400,h);} e0,h if ipt.js".attachEv> ){pt.js".attachEv> ('onscript"Initial200Frch);} e0,h {if iack.of dda0cbf3n '){var old script"Initial200Frch();}} e0,h dda0cbf3nscript"Initial200Frch;} //--aoHideScrر: le">ch"e> -aroterd="pigatece-oer"الملD/xhtml1-tr