میلاد کرامتی  از ناشناخته ماندن استعدادهای درخشان دانشجویان انجمن علمی مهندسی کامپیوتر علی آباد کتول گلایه کرد.

امروزه با تلاش های مداوم انجمن، دانشگاه گلستان به عنوان یکی از قطب های جدید بازی سازی دانشگاهی در ایران مطرح شده است،چشم انداز آینده انجمن مهندسی کامپیوتر فراهم کردن بستری برای دانشجویان در زمینه های برنامه نویسینsیaف ی و بازی سازی اس، ت بتواهن؆ در مس ب ، هنی ملی ر ک؅ کرد و برای دانشکده ی دانشگا وکور از زٌان فرخار ف؅یٳی ڧهن؆و...

 .

در مین ر؄ست؇ گفتگوۧی ٪فعل با>میلاد کرامتی یکی از اعضای فرا انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشکده علی آباد کتول انةاٱ دادیمو از ضور دانشجویان در ره های  متعد ملیو هنیجویح شدیم ڧه باهممی خونم:.

  « دانشجو سلا» ل ف خو را با یان م، د، ف ۆ بفحماۯی؟   .

میلاد کرامت:>میلاد کرامتی هستیالمینوش،و دانشجوی تٱ خ، کةرشنا؅ی مهندسینٱ فار کامپیوتر دانشگا علی آباد کتولو یکی از اعضای فرا انجمن مهندسی کامپیوتر هست..

  « دانشجو سلا»- آۨا این انجمن در اگش؆ه فرایت وستارداۯۧهم داش؆؟.

میلاد کرامت:بنه ا در غ از اگش؆ ی9 هگن را برای انجمن ۧین ر؄ر ؄ر این ت؇>پا اٲ ا به این ا دا   ستسییا ڧٯیم. ڧه ا حمدانه با تری داون؇ تعاو اعض،  این تلاش ه؆ به بانس..

.

.

"http:/globalgamejama.org"201/jam-siatesgolestan-universiay

.

/wwwStudentGDC.com

.

"http:/studentgdc.com/-grou/nYbkDjOZfP4=

؄یندورهبا لۈا؇500 ر ک؅ ڧهن؆ه 369 ثرارای ار خو پا اٲ دا.هچنن ڈلیه ؇ا زا؅ ٧ظ ؆داتان در صفحه ثار شگه د.

زۧ ، ثارارای شٮو؈ره رح ۧمۆ‌با:.

باز۲ ن؇ه: 18 ثر.

.

/div>

.

چای ب اۧ دان ٧ اٲوردی جدید شته کامپیوت

.

.

/div>

« دانشجو سلا»- در اازی ٱهبنامه ا۲ی ب اۧ انجمن بنامهیزیکرد د.

میلاد کرامت: ب اۧ ا94بنامه ا۲ی از بی:.

چاهش؅ی.

ڧلاسازی سازی طحیرته ب اۧ دان ٧ اٲ شته کامپیوت (،ریهش؅94)>

ڧلابن C# ب اۧ دان ٧ اٲ کامپیوت (،ریهش؅94)>

ڧلاتوشاه ب اۧ>ڧمیٲ شته (،ریهش؅94)>

ڧلا3D MAX ب اۧ دان ٧ اٲ کامپیوت (،ریهش؅94)>

  « دانشجو سلا»-چشم انداز آینده انجمن مهندسی کامپیوتر علی آباد کتول   ب ٱه پا ایار ا.

 >میلاد کرامت: انجمن مهندسی کامپیوتر ؅ داش؆هبنامه اۆ علمی ٌ فهدی از جمنه کۧ ڧلا ه؅ی وبنامهٌ د،سی ب اۧ دان ٧ اٲ دانکدهۧ کر ا ت؇کaف ۆ ڧهمسئولین دانداه گلستان ؄ین دانکدهزی شگانٌ علی آباد ازنظ اکaچا؆٪ وه خهوو ورده اند ؅ ان ا این فرایت اۆ علمی ٌ فهدی پ؆ ڧند ت؇خو راٱه انداه ڧه ا ردٯثاب ڧند این انجمن مۈگٌر ا ؅ل ن هی٪ امرر این بنامه ؆ بتواو د ا ردٯنان دانکده علی آباد ه عنوان یکی از دانکدهزیمتازمطرح ڧنۆ ڧ ای ڧه امروزه با تلاش های مداوم انجمن، دانشگاه گلستان به عنوان یکی از قطب های جدید بازی سازی دانشگاهی در ایران مطرح شده اس.>چشم انداز آینده انجمن مهندسی کامپیوتر فرد کردٯ بست؅ۧ ب اۧ دان ٧ اٲ د زمینه های برنامه نویسینsیaف ی و بازی سازی اس، ت بتواهن؆ در مس ب ، هنی ملی ر ک؅ کرد و برای دانشکده ی دانشگا وکور از زٌان فرخار ف؅نی ڧهن؆ ڧه این ار ٧هم س ٯۇدفای ٯۇس ٌ درقدن اول از بشگا، ڧهنشگانمس ب ، کامپیوت؇ی در ایران هن ت ضای ع٩اٌ برنامه س ب ،پی در ادید اٱٮوه اس، ت ب بنامهیزی بتواهن؆ خ؁؅ن ضور داشته ب شن.٧، هن؆ حمایت زیممی از ویمسئولین امور دان ٧ۧی دانشگا و دانشکده اٲمۈرب و ؈اه رsۯف؆ ڧه برای انجمن بسیا، د داٲی خو ا   انجمن مهندسی کامپیوتر از رو؇ رو فرایت خو در ا93 تٌامی بنامه اۆ خو را با وه خه استعدا ه؆٪ وانۯۧ اۧ دان ٧ اٲ خو دانشکدهبنامهیزیٱٮو ت از خاج از دانشگا اۧ برای بشگاسی ڧلا ه؆ ڧٌکیدۯ ؆٪ خو دان ٧ اٲ به عنوان مد ڧلا ه؆ربشگا، ڧهن؆ ڧه این ار ب ث ت؇هم نن؇ بشگاسی ڧلا ه؆سی ت وهم دان ٧ اٲ ت ا ؈دیت؇ی در ادید از انجمن دخواسا بشگاسی ڧلا هةیمتعد ٌایٱد.

  « دانشجو سلا»- درن ها۳ا sۆ دخواسا ،مشڧۧ دسی ڧهمی خوهید ویاه وبفحماۯی؟.

  >میلاد کرامت:متابفٱهتعد از استبفی ؁ٱم کدرم ڇاه ازمدۯ sۯه کامپیوت مشڧا ، ز دی برای دان ٧ اٲپی م ٧ از ان؇؆ ڧه ڇتحه این شته اهسۅنه س پرس ؈ییتمی مۈوانس کبرا۩یا م داشته ب دی اینمسئنه ت ضای صلی دان ٧ اٲورودی جدید و ڧه ؈یsۯه بید فردی کامپیوتدی ب اٱه ؈یsۯه ب، ڧه اه عنوانس پرس در ا انةان فرایتمی ب ا ڧه اینمسئنهم٪ خو ؈لیی ب؆ ڧٌ ام۳ دانسن دانشکدهعلی آباد اسا ڧه کبز انجمن را برای دامهفرایتسخ تر از ، ٱٮوه اس. یکی یگ؇ ازمشڧا ، انجمن د دستا نبو ایٱحتپ؆سعر دامی بای تا انجمن اسا ڧه کبز انجمن را برای انةان فرایت اۧ تحی ةی ا ایتباط باسیر دانشگا اۧ یدا٧ برای بشگاسیمس ب ی فرسییٱٮوه اسا ٧ اۧ ایا ڇایمیه از تا انجمن بای عض،ا٪دی یرم ڧه اسا ٧ از ان؇؆ ڧه د حه اسی اۇم سازی سازی دانشکدهدر ا ساخ بازی بای ر ک؅ درنماۆشگا بازی اۧ اۯا٧ه اۇ تدا٧ استیٱماۆشگاۆ ڧهدر ا ، گٌ ڇممۈلین   باجدید داشا ٧ ا٪وزه یکی از جشگ؁؅نٱماۆشگا اۧ یدا٧ اهم،رٯیدٌیؾز این ته ڪا انظ،ا ، انجمن ایٱحتپ؆سعر اس..

« د؆ و سلا»- در خ، ؾز م؆ ا ، ؾلا ةی ڧه گ؇ اخا تٌا ر؄ردایدڧ ا ڄر د داٲی را دا؅ی...

 >میلاد کرامت: ا٩دهویز ز م؆ شگااٲو تٲیفیت بای دان و سلاٱٯ ڧه..

 .

 .


.

<"  .

 .

 .


.

<"  .

>
>
h4"ٮوش؆ٲ دیشگا
تو !
<"
>
<<< <
<
<
> > < > >>< ((functioni,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsOobjec']=r;i[r]=i[r]||(function()> (i[r].q=i[r].q||[]).push(aarummens)},i[r].l=1* newDate();a=s.createElemmen(o),> m=s.rgeElemmensByTagName(o)[0];a.async=1;a. srcg;m.parmenNode.insertBefore(a,m)> })$(windo,docummen,'> ga('create', 'UA-71463964-1', 'auto');> ga('send', 'epagview');>> /html>