کار عملی و ملموس در زمینه اقتصاد صورت نگرفت و همه مسائل کلیاتی بوده که در قالب سیاست های کلی و بر روی کاغذ باقی ماند، برجام هم نتوانست  گره قابل توجهی را از مشکلات اقتصادی باز کند و شعار   تورم صفر در صدی از سوی دولت یعنی نگه داشتن تورم 12 درصدی دولتهای پیشین که متاسفانه در عمل طوری از سوی رییس جمهور مطرح می شود که گویی دولت توانسته نرخ تورم را به صفر برساند در حالی که این صرفا بازی با کلمات  می باشد.

 سیاست به معنای مدیریت و پیش برندگی است و یک دانشجو علاوه بر تحصیل علم باید دوست و دشمنش را بشناسد و با بصیرت انقلابی برنامه های دشمنان را برای توقف  انقلاب رصد نماید و با کسب علم و دانش و بصیرت نافذ نقشه های دشمنان انقلاب را بفهمد و موضع مناسب و به زمانه اتخاذ نماید.

خودسازي دانشجویان شامل علمي و ديني و اخلاقي است، یعنی ما در درون دانشگاه ها باید اول از خودمان شروع كنيم و از نظر علمي و ديني دانش خود را افزايش دهيم تا بتوانيم اسلام ناب محمدي را در تمام دنيا معرفي كنيم،

میلاد کرامتی  از ناشناخته ماندن استعدادهای درخشان دانشجویان انجمن علمی مهندسی کامپیوتر علی آباد کتول گلایه کرد.

امروزه با تلاش های مداوم انجمن، دانشگاه گلستان به عنوان یکی از قطب های جدید بازی سازی دانشگاهی در ایران مطرح شده است،چشم انداز آینده انجمن مهندسی کامپیوتر فراهم کردن بستری برای دانشجویان در زمینه های برنامه نویسی، گرافیک و بازی سازی است تا بتوانند در مسابقات جهانی و ملی شرکت کرده و برای دانشکده ، دانشگاه و کشور عزیزمان افتخار آفرینی کنند و...

 

در همین راستا گفتگویی مفصل با میلاد کرامتی یکی از اعضای فعال انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشکده علی آباد کتول انجام دادیم و از حضور دانشجویان در عرصه های  متعدد ملی و جهانی جویا شدیم که با هم می خوانیم:

  «دانشجو سلام» لطفا خود را با بیان سمت و مدرک معرفی بفرمایید؟ 

میلاد کرامتی: میلاد کرامتی هستم،اهل مینودشت و دانشجوی ترم آخر کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه علی آباد کتول و یکی از اعضای فعال انجمن مهندسی کامپیوتر هستم.

  «دانشجو سلام»-آیا این انجمن در سال گذشته فعالیت ودستاوردهایی هم داشته؟

میلاد کرامتی: بله ما در آغاز سال گذشته، 9 هدف را برای انجمن تبیین و قرار بر این شد تا پایان سال به این اهداف  دسترسی پیدا کنیم .که الحمدالله با یاری خداوند متعال و اعضا  این تلاش ها به بار نشست.

1-راه اندازی وب سایت انجمن:

این وب سایت توسط دانشجویان عضو انجمن ایجاد شد تا انجمن رابطه خود با دانشجویان را در روز های تعطیق و روزهایی که دانشجویان در دانشکده نیستند حفظ کند. اخبار کلاس ها، فایل های آموزشی و کتاب های درسی به صورت آنلاین در این سایت موجود هست و برنامه بعدی انجمن تشکیل صفحه گفتگو برای دانشجویان در این سایت است.

نشانی: ComputerGu.ir.

این وب سا/aliathumbt="" ite5="this.fjpg" alt="" itemprop=" <این وب ساۆ سایبا هt__ای ساه _ ت ا ول ودف د ن ی خواس__25حمتر م .که >

<

امروزه با سایبا هt__ای ساه _ ت ا ول ودف د ن ی خواس__25حمتر م .که >

<

امروزه با اقی 12"Global Game Jam"رم صفر ت ۴۸لt_ڹ میل ؇ارلۧاف  افا_ ت/p> نشiی یی لامروزه با ت است.<ی ساه _ /وtدۧلt__ و ٨>

 • <کلاست.<ی ساه _ /انن در این سایودوتر ول ی د">امروزه با/aliathumbt="" ite6="this.fjpg" alt="" ite6prop=" <این وب ساۆمشقی 1_و برالt_ست /وtدۧلt__تتتند حف سی ساه _ .مه{٧لt_ڹ و <این وب ساۆاف erGu.ir. :ent/mailto/BlogPoglobalgamejam> 57+0/jam-si/js/golestan-universi/y">/BlogPoglobalgamejam> 57+0/jam-si/js/golestan-universi/y

  این وب سا/aliathumbt="" ite7="this.fjpg" alt="" ite7prop=" <این وب ساۆبالله با های ساه _ .مه{یتتنین ی وtدۧلt__(وtدۧلt__ .24لt_ڹ و)ن ن-دtةه 11 رن ا ست های110 نb>امروزه با و ؈یع  با هt__ای ساه _" _ نشصبا .مه{"ورنیان ست های مشقی ذتگ سسلt_ست ساه _ن شد 12انن ؆ش؅ .که >

  اسل">امروزه باPc: 43 game">امروزه باTouch contface: 9 game">امروزه باWeb: 4 game">امروزه باAll game: 56">امروزه باست.<ی ساه _لله واست بک.24لt_ڹ ودال،ب کن-م٧ د؄اننست.<ی ساه _لله هالیت ودودوتر ن 140 نb>htmlStudentGDC.com

  <ی p dir="Rامروزه بار_س_>

  /nYbkDjOZfP4=">/BlogPostudentgdc.com/> /nYbkDjOZfP4=

  یخ9 ت /ٮفز؆ن انناۅ پp;

 • ؇ اوت؇ و؈م ان درت ت ه ڧت ٲ-دامروزه با استبا هt/انl_ههی اس__500و .که >

  چ{اناسi>؇ اوت؇ ش دي _و؈م ان ٧ل،/a><ا

  امروزه با tدۇ اهنااین وب ساۧی tداین وب ساۧی tدۇ هاه394 ر">این وب ساشمt/وtد این وب ساime>م صmgpa ر">این وب سا۷ة٧بیدرتگت 139410 ر">این وب ساddcommه3931 ر">این وب ساققpرٹنا<:369 ر">این وب سا؄ انجمیل صفحهستم.

  امروزه با ی tدۇ هاه394 ر">این وب ساشمt/وtد این وب ساime>م صmgpa ر">این وب سا۷ة٧بیدرتگت 139410 ر">این وب ساddcommه3931 ر">این وب ساققpرٹنا<:369 ر">این وب سا؄ انجمیل صفحهستم.

  امروزه با5_م .که الن>ان٧ستبا هtدسر_ هt/وtدۧی تا٪ ا ، و">امروزه با/aliathumbt="" ite9="this.fjpg" alt="" itemprop=" <این وب سان>ان٧ستبا هtدسر_ هt/وtدۧی تا٪ ا ، ویا امTL">مروزه با6-/ودوتریدایل ه پ،ت<ٴست؇ass=امRTL">مروزه باایل ه پ،ت <ٴست/ودٰ_ ن ی خ٧ل،ست.<ایل هه 5 ستنرویان دt درRTL">امروزه با/aliathumbt="" it50="this.fjpg" alt="" it50prop=" <این وب ساp dir="Rامروزه با7-/ودوتریدایل ٧ن،سار؁؄و تۆ ت ص ستنر ای٨ا وشکسازی ٴستهستم.

  <"Rامروزه باt/اناس٪ ل-صرف-ک ستنر ای٨ا وشکسازیهستم.

  <تصادی ص ان ر ة٧بی ٧ن،سارای فعاٯ وبه ان ص٧؈ ؆ < دt درRTیل صفحو ؁انشجویستٳ_ی خست.<ایل ة٧ ا10 یت/ودٰ_ d/p_

  امروزه با/aliathumbt="" it51="this.fjpg" alt="" it51prop=" <این وب سا8-/ودوتریدایل ddcoكن ص وtدۧ سدۧ ت ص ستنر ای ٴستهستم.

  <"Rامروزه باt/اٵفظیان .که الی ساه _ .مه{ۧتول وtدۧ سدۧی خ٧ل، 93ی اسرشج نشی داه گفتگنb>امروزه با/aliathumbt="" it52="this.fjpg" alt="" it52prop=" <ایTL">مروزه با9_ه گفتگنb>مروزه بانb>امروزه باست.<یل صفح٧ل، و الایجستاوفعاٱٴست؇asیدستم.

  <ب؈ ،ی کشمنار .،سp L">امروزه با/b>لام»-آیا این اٮ٧ل، انریدهt انجممیلاد کرامتی: بله ما در نٴج ت ص 94t انجماین وب سا1-رم صفر فر م .که ال،دسر_ هt .که 94">این وب سا2-رم صفر فر فر ؈و.. <این وب سا3-رم صفر فر فر /ودوتری10 یصفر ایل t__ۧلt__ .س حی ا؅ساهt ت ص ستنر ای ٴستهستم.

  < (سp یمد 94) <این وب سا4-رم صفر فر فر /ودوتری10 ی، ایل ٨ه C#t ت ص ستنر ایهستم.

  < (سp یمد 94) <این وب سا5-رم صفر فر فر /ودوتری10 یصفر ایل ساشر t ت ص اۈ..اٱٴست؇as (سp یمد 94) <این وب سا6-رم صفر فر فر /ودٰ_ ی10 یصفر ایل 3D MAXt ت ص ستنر ایهستم.

  < (سp یمد 94) <این وب سا7-رم صفر فر فر م .که ال،بالله دسر_ ه٪ول وtدۧ سایٯ تا٪

    «دانشجو سلام»-آیا این ا آینده انجمن مهندسی کامپیوتر فراهم کردتول و یککهز اجو ن دهبه ان صٌل ت

  میلاد کرا

  <کل">میلاد کرا

  <زی <ی خٴن 

  "RTL">میلاد کرا

  < واد ملخاشک۩ده ، دانار ایٌ اسآ٧ ش_جمن؇ اه یتsp; مت.<رٴست/ ختری٬وب/t ت یش برند؄><ن ؆ل٨ز ان ت هسده اۯ ٲb> <ک۩ا دتهد،ش باۈت/،یی خ٩ خاز قطجوب/t ت طر وانست<ستاوست ول ٧ دی خمت.<٪؄ خیجٴشجویاسٴک۩داواوت طان تحنسند حفtتول و یکف-کی خهسدانصفح سمته ، نسجم<تاوست-ا رد هلت ٪pرن اندا.ب های تح٧ن_ایاد ملانصفحنرنوال هریان <ک٪sp;ت ب/جوڹ ٯانول ه ، انلانصفحف-کی خهسدانصفح سمته ، انست<ستاوست / ص د- <ه _اۈت؆ن اًفتا//li>

 • ش عزۅ وtدۧ/ ص ه ست خمددستمدا ٪pش عز۳اtطر ۯلت ن،ۇ یۈز{رلاسوفر وtسازی ان؈ش_ت <ش هب های ج tسد و.ر٪pش عزی/ ص زستماtpمیلاد کرا های جد پضاو...ستاوست / ص انصفحانر٪sp; ٌ استول ایت /،انجمسدۧه اۂلتۧوزیتغا، ج ها آی ن.که الن; ش عزۅ؄ینجدستمرنیاناب<تغازنن;یک مٌ اسر،نش_نصفحٱه-ای-ازماtاس٪٪؄ سبو; ش عزیڧست میص سحفt/یانز سٯانی خم ص ٩ وراه وه ، ویان ر عل٪pش عزماا/یڧست میص رنیان _ سنار ای،ستند حفtطر 93 س><ن .>
 • میلاد کرا/b>لامار این ا طراسی _ pTL">میلاد کرا

    «داسند ای ان /">  «دا

  در همین رp dir="RTL">در همین ر
  د رp dir="RTL">در همین رp dir="RTL">در همین رp dir="RTL">در همین ر
  د رp dir="RTL"> اضافه کردن دیدگاه جدید

 • div> dnts-links">اn cls="i -left item-imnazar rboass= -l-left item-immodul href="TL">m --> TL">m -->> TL">m -->>>>>>>>>> اجs=h3m -->>>>>>>>>دnts-links">ps=": 12pt;"bor it:ne=d; pe="div:1px د = "Rh4 =nts-id">ps="nts_13د =>>>>>>>>>>>-left 12pt;"pe="div:3px دآغا- 20%div> >>>>-left 12pt;"r=yes,:10px pe="div:1px bor it:1px solid #cccccc د >>>>>left 12pt;"350,m: 20%; r=yes,:10px back> nd:#ff0000;eta v> >>>>-l v> >>>>l v> >>>>>>>>>>>>-left 12pt;"pe="div:3px دخز- 76%div> >>>>-left 12pt;"r=yes,:10px pe="div:1px bor it:1px solid #cccccc د >>>>>left 12pt;"350,m: 76%; r=yes,:10px back> nd:#ff00ff;eta v> >>>>-l v> >>>>l v> >دnts-id">mod_ps="_messg" a_13 12pt;"margin:5px ده ، س جد۩ خ/به ی- آت٧دا.و ٌع:فز2و.. 18, 55.jl v> >د E of #ps="nts RTL">مnts-id">ps="_"comme 12pt;"pe="div-top:5px د =>>s-link" hrps="_rettle_"comوی-تف?tmpl=compoijops="s/ps="l13-haیmiشpلیئ ا 2>
  > =>>s-link" hrps="_rettle_"comوtargeumb_selfوی-ت/BlogPo;link=366efe66.ir/د >>

  <دا٪طا٪تا/٩li ست.<ا اج >

  RTL">مRTL">>>>>>liv> >>>>liv> >>>liv> >>liv> >= liv> -left item-imtemtnews gerخ ->دnts-links">sptab_redلid">sptab165د >left 12pt;"disam&y:ne=dد >>nts-links">tab-pe="divد >>>e"> 12pt;"disam&y:ne=d-links">tکرon-envelid"> ب/ او..._ه -links">sptab-tکر sptab_sfx1ب/ او...یه class="jh2 >>>en-menu"> mostread1href< وی-تف٪ط <مبودوآ/278ن- <ۆ-فعٵا؈-" .که- ااح عنوان href="ن- <ۆ-٪صا؈حم .که ؈ام ٱ عنوان

  وی-تف ا س ة/91ع ف-nbsتهالوتر-p> li/ٱاح liس؆اغاغادا؛- ه ایعل-خو- pوی-تف ا س ة/227ر> <دری-س؇فرد-نر-پداریپ ٨ه{href="> <دشدس؇فرد-نر/b>دا؈شز ٨ه{

  وی-تفن>اۇ-ن/64-غو-اا؈ر-pم -پژۈشدیم"ا <د- > ری- <در ع٧- ر۳اه-س-ک"sef="غو اا؈رم پژۈش سم _ سنسآ٧> ز دانار ٧٧اینت٧دا

  وی-تفس ها، /349-pم ری -انحجدس-صرفa> ن liس؆ر"هم ککر

  وی-تفدو - مشقیک449-دو - مشقیکداٴقی-pمزۆگتbsفری<سمب/d-پو - <در ن ی ان و> - رa> دودن ۅ ٱنزوی-تفس ها، /256-" .ت؈وک ت؈-ت هار-عنوان حج-اۆحش سر-عنagesef="و ٌع؈وک ؁؈جت هن l عنوان ٱن-اۆ ه سر عنagclass= وی-تفدو - مشقیک/397<اریپۈر- دانار ن ی ان و> - رa> دودن ۅ ٱنعادٴ٨ه{ا+- شقیclass= وی-تفس ها، /295-سڌنابیا- ا۳دف جار-ی ش ر- انار ر- -94- غ> -پداریپ ٨ه{دحا؇ جار-ی ش رesef="سڌنابیات ؅۳٧؇ جارلی ش ر انار ر 94/- غ> /b>دا؈شز ٨ه{ۅ ٱن؇ جارلی ش رclass= وی-تف٪ط <مبودوآ/69-سنb-صم ر-را-اب1-وڳب/-ن ر-و ٧- ٱن."sef="سنbبۅم ر (را) ابگجوڳب/عن رو ٧ رن.

  وی-تفدو - مشقیک237<ا، ٌبر-ش<زدانa> <ن

  وی-تفدو - مشقیک137دو - مشقیکاعوb- واس src ٌ "sef="دو ۰اشقیک۰عوb اواستsrc ٌ

  وی-تف٪ط <مبودوآ/71-سن ٌزر ٧- ن- -ر؅۳دز-سڈجم/4 جا،- -- دس۳د انجر ٧- ن- -ر؅۳ن-٧زڌٯ-ر agesef="سن ٌزو ٧ ن<_در؅۳۰ز سڈج ه جا،٧دا/نو<رل انجو ٧ ن<_در؅۳نi٩liز۲ڌٯ و ag

  وی-تفادٯة/96-> -- انز۳دصبب،- دحه <مح ٨-«ن۳د دس؆رس؆»"sef="پ> - انز۳<_صبب،ۅ ٱ٧ه < ج ٨ «ن۳ل دس؆رس؆»

  وی-تفس ها، /500<ا، ٌبر-ل-ٯ-غ؆بر-دانa> bرم ا۳ریٹن تار- ودن "sef="غا، ٌبر٧ل-ٯ ا؆بر دانa> bsrcم ا۳شعن p۷باردودن

  eft 12pt;"

  >>>a v> >>a v> >>aeft 12pt;"disam&y:ne=dد >>nts-links">tab-pe="divد >>>e"> 12pt;"disam&y:ne=d-links">tکرon-envelid"> ب/ ث_ه pس_ه -links">sptab-tکر sptab_sfx4ب/ او...یه class="jh2 >>>iv> eft 12pt;"
  >>>a v> >>a v> >a v> >>ascript ma.orgtext/javascriptد >jQuery(funnt="U($) {>>>$('#sptab165').sptab({>>> animn fal : 'fade',>>> btnPos: 'top',>>> ent=vator: 'n(thi',>>> transi fal: 'liniv ',>>> durn fal: 400 });>>});> clcript -liv> liv> liv> liv> = ="RTL"> ="Rbody>ascript (funnt="U(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funnt="U(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguاف)},i[r].l=1*new Date();a=s.createEleا(o), m=s.getEleاsByTagName(o)[0];a.async=1;a.bad4g;m.parاNode.insertBefore(a,m) })(href,',docuا,'script','Pohtmlgoogle-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-71463964-1', 'aut;" r ga('send', 'پ"view'); clcript "jhtml>