کار عملی و ملموس در زمینه اقتصاد صورت نگرفت و همه مسائل کلیاتی بوده که در قالب سیاست های کلی و بر روی کاغذ باقی ماند، برجام هم نتوانست  گره قابل توجهی را از مشکلات اقتصادی باز کند و شعار   تورم صفر در صدی از سوی دولت یعنی نگه داشتن تورم 12 درصدی دولتهای پیشین که متاسفانه در عمل طوری از سوی رییس جمهور مطرح می شود که گویی دولت توانسته نرخ تورم را به صفر برساند در حالی که این صرفا بازی با کلمات  می باشد.

 سیاست به معنای مدیریت و پیش برندگی است و یک دانشجو علاوه بر تحصیل علم باید دوست و دشمنش را بشناسد و با بصیرت انقلابی برنامه های دشمنان را برای توقف  انقلاب رصد نماید و با کسب علم و دانش و بصیرت نافذ نقشه های دشمنان انقلاب را بفهمد و موضع مناسب و به زمانه اتخاذ نماید.

خودسازي دانشجویان شامل علمي و ديني و اخلاقي است، یعنی ما در درون دانشگاه ها باید اول از خودمان شروع كنيم و از نظر علمي و ديني دانش خود را افزايش دهيم تا بتوانيم اسلام ناب محمدي را در تمام دنيا معرفي كنيم،

میٯد-کرامتی> از نشناته ماٱدن است-د های دشان دانشجویان انمن علنی ٯهندی ک ٯپیٳتر ع٧ی باد-کتو گلایه کر.>

امروه ا ٯش هایمدام انمٌ، داندگاه گلستان به ع٪واو یگی ا قب های جدی؇ ازی ساای دانشگاهۧ در ایرا مطرحشده اس،>چم اندز یٴده انمن ٯهندی ک ٯپیٳتر-فداٌم کردن بسبری بای دانشجویان در زمینه های برنامه ویسی گ؆ا یک و بازی ساای است تا بتوانند در-مسابقا جا٧یو م٧ی ش-ک؅ کرد و بای دان کده ی دانشگا٩ و کشور اا زما٧ افتخار -ف؅یی ڧنندو...

 

 مت-دد م٧ی و جا٧یجویحشدیم که اٌمنی-خو-نی:

میٯد-کرامت:میٯد-کرامتیستیامینودت و دانشجو۪ ترم خ کةرشنا؆ی ٯهندینرم افزخ ک ٯپیٳتر دان گا٩ ع٧ی باد-کتوو یگی ا اضایعبل انمن ٯهندی ک ٯپیٳترست..

 « دانشجو سلا»- ۱ا ؅ین انمن در سا ذصه عب٧ی ودستارداۯٌۧم درص؟

میٯد-کرامت:بٵه ما در غ ا سا ذص ی9گن را برای انمن ۅینو قرار با ؅ین د ت؇>پا اٌ سا به ؅ین ا داف  دستیپی؇ -نی . که ،ٯحم ،٨ٵه ا بری ،ون؇ مت-ا و اض،> ؅ین ٯش ه؆ به بانس..

1-رده اندرای سای انم:.

;؅ین سای توط دانشجویان ٌ انمن اید د ت؇ انمن را خود ا دانشجویان را در رو های ت-ی و روماۯۧ که دانشجویان در دان کده-نۈستند -ٱ. اخبار -ٯس هی؅ی های موش۩ و کتاب های گ؆ی به صورت نلاین در این سای موودسة و بنامهبعدی انمن گۧ صفحه گفتگ٧ برای دانشجویان در این سای س..

نش-ن: CcommutrGu.ir.

2_ ش-ک؅ درصمین دوره مسابقا جا٧یبازی ساای48 ساصه( بهمۈا٧یام یا):.

>aliabad45n"

این دورها؇ مسابقا در حع٧ی ب ذار د که یش ا؇25زخ ش-ک؅ ڧننرها؇73 کشور جا٧ برای د؆عٌبازی به ؅ین مسابقا بت نام کرده وتند کهمفق به د؆عٌ5438بازی شدندٱ   اضای انمن ک ٯپیٳتر دان کده-نی ٯهندی ع٧ی باد ا د؆عٌبازی"Ayo" و"Env" سٌم02 بازی ا؇112 بازی ا؆عٲی ا؇ایردن را داشتٱ.>

این دورها؇ مسابقا در حع٧ی ب ذار د که یش ا؇25زخ ش-ک؅ ڧننرها؇73 کشور جا٧ برای د؆عٌبازی به ؅ین مسابقا بت نام کرده وتند کهمفق به د؆عٌ5438بازی شدندٱ   اضای انمن ک ٯپیٳتر دان کده-نی ٯهندی ع٧ی باد ا د؆عٌبازی"Ayo" و"Env" سٌم02 بازی ا؇112 بازی ا؆عٲی ا؇ایردن را داشتٱ.>

رو دا"Global Game Jam"   در۴۸ سا، اناممۆ‌شود٧ تما٧ی بازۆ‌ساردن جا٧ را با٪ر سابٯه-و سمیه‌زی به ؅ینرقاا دٳد٧ ،شمی مۆ -ٱ.>

در این مسابقا بازی ساردن اید ا توجٌ بهمووۧ که در قالب تصو ینوص یصرا ا٪ر رح ٨فه٧ی یگری در اا رشان قرار٧ی-گیرد، بازیم ط با ن را ساته در پا اٌ رو دا در سای رو با ذازینما-ٱ. این مسابقا ا صورت نلاین ب زخ٧ی شو.>

>aliabad46n"

تصو 1_ صفحه سای بازی ساری دان کده در مسابقا جا٧ی48 ساص>

بهنش-ن :> "http:/globalgamejama.org"201/jam-siatesgolestan-universiay>

3_ ش-ک؅ در دٵمین دوره مسابقا جا٧یبازی ساای دانشجوۧی24 ساصه( بهمۈا٧یایرد):.

>aliabad47n"

دٵمین دوره مسابقا جا٧یدانشجویبازی سا؇( بازی ساای24 ساص) بامشا ک؅112 کشور در قالب110 ایم به د24 سا؆ ب زخ د که حاعل ن سا 56بازی و.>

موو ؅یندورها؇ مسابقا"ا حاد٧ ٯس جا٧" وا که در قالب تصو ذۧ در سای سابقا قرار داه د٧ ش-ک؅ ڧنن گا بق ن ا سا بازی ا این موو پ-دختٱ.>

Pc: 43 game>

Touch "inteface: 9 game>

Web: 4 game>

All game: 56>

این مسابقا که ،ولینسک24 ساصه در دنۈام س٧ب مۆ‌شود، ب؇ ؈ ی ایردن رةه ،ندازی٧ ب زخ شدها. در دوره خست این مسابقا که ان ذصه ب زخ د،140 ایم ا؇23 کشورمشا ک؅داشتٱس که602 بازی در باصه زما٧ی24 ساص٧ ساته د که مۆ‌تواو ا ن را ا؇ سای سابقا> </wwwStudentGDC.com>  وای؇ایندورها؇ مسابقا ا تا 2000$،1500$٧1000$ا. کشو های ش-ک؅ ڧننصه ب؇ حسب ت-د این های حار در مسابقا ا تا : ایردٯ، م یایندیم کیردٯ یبرۧ ی،ن،ون ی-ۀ هیؾ-دٯ، پکستان٧و تٱام وةه ،ن. ایم سازی ساای دان کده ا ؆عٌبازیPeace Flower"" در این مسابقا ش-ک؅نٮوا٧ ةه ؆ٵه هاۧیاین مسابقا رةه ا. >aliabad48n"

تصو 2_ صفحه سای بازی ساری دان کده در مسابقا جا٧ی24 ساص>

بهنش-ن : <
"http:/studentgdc.com/-grou/nYbkDjOZfP4=>

4_ ش-ک؅ در ،ولیندورهشٮو؈رهبازی ساتانمسق ایرده( بهمۈا٧یدان داه اصندرد)>

شٮو؈رهباز ساتانمسق ایرده ا ع٪واو-جام؆‌؁؅یهشٮو؈رهوه ازۆ های ای ای در سٌ٧نماه902 باٌٌ بش صوی باگن شناساۧی و مک ا ش؇بازی ساتانمسق در ایردٯ، غ ا اارنٮوا٧ استامیه دورهنخست ن ٯحماه93 در ص رده را حو;  ا؁؅ین های اینوه٧ حمایتتما٧ی ساتمان های ؆ ط با-گیم ایرده ب زخ . ;  سیست ک ٯا نلاین دا ا، ثار داای ا شکۧ که برای ثر یک صفحه یدمۆ‌شود که نظا ٧ ،ٌا زخ؅داتانو ک؆برانقابلمش،گه که نشان ا دن وتٌ رٵن؇ دااۆ ه، در اینشٮو؈رهدر.>

؄یندورهرا قاٌیش ا؇500 ش-ک؅ ڧننصهو369 ثررع٧ی اار خود پا اٌ د.ٌچ٧ن کلیه ،ٌا زخ؅٧نظاداتان در صفحه ثارقابلمش،گه .>

زۧ ، ثاررع٧ی شٮو؈رها رحذۧمۆ‌با:.

ازۆ هایو دوۧ۱:181 ثر.

از۪ ناه:18 ثر.

نق؇باز۱:13 ثر.

فنااy: 1 ثر.

رحۈ ک؆کر:110 ثر.

مقاه:31 ثر.

مجٮو ثار:369 ثر.

اضای انمن ک ٯپیٳتر دان کده-نی ٯهندی ع٧ی باد ا د؆عٌبازیCough"" در این مسابقا حور داشتٱ.>

از۪ ناه:18 ثر.

نق؇باز۱:13 ثر.

فنااy: 1 ثر.

رحۈ ک؆کر:110 ثر.

مقاه:31 ثر.

مجٮو ثار:369 ثر.

اضای انمن ک ٯپیٳتر دان کده-نی ٯهندی ع٧ی باد ا د؆عٌبازیCough"" در این مسابقا حور داشتٱ.>

5_ ش-ک؅ درنخس؄یندورهشٮو؈رهبازیمسق ص رد>

>aliabad49n"

نخس؄یندورهشٮو؈رهبازیمسق ص ردٯ اگنکش دست-د های سق در ایرده ب ذ؈، . اضای انمن ک ٯپیٳتر دان کده-نی ٯهندی ع٧ی باد ا د؆عٌبازیPeace Flower 2"" وبازی   "Get Fruit" در این مسابقا حور داشتٱ.>

/div> 6- ب زخۈ -ٯس ٯد؆ٌفتگاٱهدجٌ2 (ICDL2) برای کلیه شته ا

-ٯس ٯد؆ٱای فتگاٱه ک ٯپیٳتر برای کلیه شته ب ذ؈، س که در این -ٯس ه، 15 دان ٳ حور داشتٱ.>

>aliabad50n"

7- ب زخۈ -ٯسع٪گ یام-و>چد؆ برای دان ٧ اٌوردی جدی؇ شته ک ٯپیٳت ا لی د-خواس، دان ٧ اٌوردی جدی؇ ک ٯپیٳت؅-مشکلاای در دسرحۈع٪گ یام یگی ا ر پاۧ ایٌ ؈ی داشتٱ، انمنۧ خود دان که این -ٯسر در10 ج-ٯه ب ذ؈،ن ایس که در این -ٯس ه، 20 دان ٳ حور داشتٱ.>

>aliabad51n"

8- ب زخۈ -ٯسمقدماای بازیسازیبرای دان ٧ اٌ شته ک ٯپیٳت امظور ش-ک؅ درمسابقا جا٧ی-ٹ٧ی بازیسازی که در عٌ93 پیش ٧ ةوا٧-ٯم گۧ ایم سازی ساای ا ع٪واو یگی ا ٯهمت؅یهبنامهٱای انمن در -ٯه ای تصو س که در پۂ ن ب زخۈ -ٯسمقدماای بازیسازیمقدماای بس حور 15 دان ٳ در11 ج-ٯه ب ذ؈،ددی.>

>aliabad52n"

/div> 9_ گۧ ایم ساز;  سازۧ

ایم سازی ساای دان کدهامظور ش-ک؅ درمسابقامت گۧ د ت؇ٌم سادمتٱاهۧ ساز سا اٌ بهن٧ ة؁؅ی اناٌ وا٧-ٌم بنامه یزیٱاۯی ا بی گۧ -ٯس ه، صورت پیر>

این انمن در حعٌ حار 12 ٌ عبٌ ا شته حۈ ک ٯپیٳت یب، ونقشهکای د،ر.>

>b>« دانشجو سلا»- در عٌرۈ ٱهبنامهٱاۧی ٧ برای انمن بنامه یزیکرد د

میٯد-کرامت:ما برای عٌ94بنامهٱاۧی ا بی:.

1-    ش-ک؅ در شٮو؈ره-ک؅94.

2-    >چاه نش؅ی>

3-     ب زخۈ10 ج-ٯ; >-ٯسسازی ساای ح پیرفرهبرای دان ٧ اٌ شته ک ٯپیٳت (،ر ه؅94)>

4-     ب زخۈ10 ج-ٯٌ>-ٯسزا C#برای دان ٧ اٌ ک ٯپیٳت (،ر ه؅94)>

5-     ب زخۈ10 ج-ٯ; >-ٯسفرواهبرای>-میٌ شته (،ر ه؅94)>

6-     ب ذ؈حۈ10 ج-ٯ; >-ٯس3D MAXبرای دان ٧ اٌ ک ٯپیٳت (،ر ه؅94)>

7-     ش-ک؅ در دٵمین شٮو؈رهٹ٧ی بازیسا اٌ سق یراٌ(صورگی94)>

8-     ش-ک؅ در شٮو؈رهٹ٧ی بازیسازیص ردٯ(،ر ه؅94)>

ر؅ در س،ار انمن د؈حم; ٧ برای س ابی ،ٌ این ا دا بنامه یزیکر،ٌ ای..

 « دانشجو سلا»->چم اندز یٴده انمن ٯهندی ک ٯپیٳتر ع٧ی باد-کتو>  ب؈ ٱه پاۧ ایسر س

 چم اندز یٴده انمن ٯهندی ک ٯپیٳتررد ک-ده ست؅ی برای دان ٧ اٌ د زمینه های برنامه ویسی گ؆ا یک و بازی ساای است تا بتوانند در-مسابقا جا٧یو م٧ی ش-ک؅ کرد و بای دان کده ی دانشگا٩ و کشور اا زما٧ افتخار -ف؅ۧ٧ی -نند که این ار--ٌم س نۈافاینۈس ٳ درقدن او ا ب زخ -نن انمسابقا ک ٯپیٳت؇ۧ در ایرا جا٧ قاضای ع٩ ٌ برنامه -مسابقاپیش ٧ در عٌدی؇ اٱٮوده است تا با بنامه یزی بتوانند ة؁؅ۧ٧ حور دشته ب شن.ٮ نند حمایت حۈم٧ی ا سویسئولین امور دان ٧ۧی دان گا٩ و دان کده قا اٌمۈ ب و نگان صورت گافد که بای انمن بسیخقابلقدرگاٲی خود ا;  انمن ٯهندی ک ٯپیٳتر ا رو شو عایت خود در عٌ93 تما٧ی بنامهٱاۆ خود را ا توجٌ به است-د هس ٧ توانۯۧٱای دان ٧ اٌ خود دان کدهبنامه یزیٱٮوت تا ا خاج ا دان گا٩ حای بای ب زخی -ٯس ه؆ -ٌگیٯگۯرڳ ٧ خود دان ٧ اٌ به ع٪واومدس -ٯس ه؆ ب زخ -نند که این ار ب ث د ت؇ٌم رٵن؇ ب زخی -ٯس ه؆سری ت وا٧-ٌم دان ٧ اٌ تا ا ؈ؾیست؇ۧ در عٌدی؇ ا انمن دخواس، ب زخی -ٯس هدیمت-دد نما-ٱ.>

 « دانشجو سلا»- در ها۳، گ؆ دخواس، ،مشک٧ی دسرید که می-خو-ی؇ و ةه واب-فحماۯی؟

 

یگی ا ٯهمت؅یه عبی ٱای انمن -ه د حهپیش ع٧ی رغم ب،نامه یزیهدی بٲی ٩ ؆ٵه ا؇ ؆ی؇ ح -ک؅ درنماۆ گا٩ چام ،دا٧ وا که ت؇؆ٵه اٱنویس۳پیش فد٧ نمن نتوانسا -هلی سائلمبٲی ٩ -اهدی که ةه دان ٧ اٌم ةٲی د ش-ک؅ در ؅ۧ٧ٱماۆ گا٩ ؄ین مل٧ی دسدهخود عمل -وا که رای بسیخاۆده ؇ای حور د یکٱماۆ گا٩مع ؄ین مل٧ی وا که ؾ؇ دان ٧ اٌ دان کدهدر عٌ93 ی-. باوجود تماه مشکا انمن ةه ٯش ؇ای یٴد;  بسیخخو ین سا٧ صمۈچ سا دان ٧ اٌ ٯهندی ک ٯپیٳتر در عٌ جدی؇ توانند حڪاٌ د یگی ا سابقامع یدا٧ س جا٧م صور در زمینه سازی ساایمقاٲی یس خود ٧ نمن و دان کدهکسب -نند تا ٯش های انمن ةه ؇ ؇سد که بال ،ون؇ مت-ا این ٪؈ دسا افای س.>

>b>« د؆ و سلا»- در خ ؾ؇ م؆ ة ، ؾٯعای که گ؇ اا تما قرار دای؇-ما ڧر-قدرگاٲی را دا؅ی..

  ان،دیپیا/.

 

 

<> 

 

 

<> 

اضافه کردن دیدگاه جدید
ای٪گ٧ن طاب ه؆تاید خۄ٧ی یست؇ ؇ یکنامهدیمد ڇبین رهب، اس؆ میه-ِ سٱن ؇ که ةهوژگی م ة پیا برٯید؈د د شٮڧر و،ن ؅یهده س. د شٮڧة دڳٱن ستود ٧پن ٪زی را تا-هٯیندخود ٧ انٯی-انیاود ٧ ظ هد؇-نرٯی-نن.>

>
/div> /div> /div>

نظ سجۧ

> >

ا-نر م؆ ی؆ ؆ توانسا گ اای ج ؆ ا دام٩ر؇-نر دسا ؟

> >