نظرسنجی

به نظر شما آیا دولت توانست در اجرای برجام به اهداف مورد نظر دست یابد؟