نظرسنجی

به نظر شما سند 2030قابلیت اجرایی در نظام آموزشی کشورمان را دارد؟