زلزله‌ای به مقیاس ۵.۱ ریشتر بامداد جمعه ؛ خنج در استان فارس را لرزاند، ترک خوردگی دیوار واحدهای مسکونی قدیمی، ریزش دیوارهای گلی منازل، تخریب سایه بان پارکینگ منازل و قطع شبکه برق براثر این زمین لرزه ، گزارش شده است.

به گزارش «دانشجو سلام»به نقل از راه دانا؛  در ساعت 6:03 صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر خنج  در استان فارس را لرزاند. این زلزله در عمق 4کیلومتری زمین و در عرض 28.1 و طول جغرافیایی 53.1 رخ داد.

زلزله امروز صبح در برخی از مناطق شهرستان قیروکارزین نیز  به شدت احساس شد. تا این لحظه خسارتی گزارش نشده است.
 

زلزله دیگری نیز در ساعت 7:03 به مقیاس 2.7 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین در عرض 28 و طول جغرافیایی 53.4 این منطقه را لرزاند.این زلزله در دهستان سیف آباد بین شهرستان خنج و قیروکارزین رخ داده و 4 نفر در این زلزله جان باختند.

فرماندار خنج با بیان اینکه هر 4 نفر از اتباع بیگانه بودند، گفت: این افراد در خانه باغی ساکن بودند که به دلیل نداشتن استحکام لازم فروریخته است.

بر اساس خبرهای دریافتی در این اتاقک پنج نفر از اتباع بیگانه سکونت داشتند که در اثر فرو ریختن دیوار و سقف اتاقک چهار نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.

ستاد مدیریت بحران خنج اعلام کرد مصدوم به بیمارستان منتقل شده است و سه نفر مصدوم هم در روستای «چارتلا» سرپایی مداوا شدند.
ترک خوردگی دیوار واحدهای مسکونی قدیمی، ریزش دیوارهای گلی منازل، تخریب سایه بان پارکینگ منازل و قطع شبکه برق براثر این زمین لرزه ، گزارش شده است.


زلزله ۵.۱ ریشتری خنج در استان فارس را لرزاند/ 4نفر در زلزله خنج جانباختن


زلزله ۵.۱ ریشتری خنج فارس را لرزاند/ 4نفر جانباختن+عکس

زلزله ۵.۱ ریشتری خنج فارس را لرزاند/ 4نفر جانباختن+عکس

4 کشته و یک مصدوم در زلزله خنج/اعزام امدادگران هلال احمر به شهرستان/ قطعی برق در برخی مناطق + تصاویر

4 کشته و یک مصدوم در زلزله خنج/اعزام امدادگران هلال احمر به شهرستان/ قطعی برق در برخی مناطق + تصاویر

4 کشته و یک مصدوم در زلزله خنج/اعزام امدادگران هلال احمر به شهرستان/ قطعی برق در برخی مناطق + تصاویر

4 کشته و یک مصدوم در زلزله خنج/اعزام امدادگران هلال احمر به شهرستان/ قطعی برق در برخی مناطق + تصاویر

<201720D99%87-%D8%-%D8%AF%D8%B1-%D8%B720D98%B1%D8%AE720D98%4%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AC720D98%B7%D8%B9%D8%B2/%D8%AA%D8%B-%D8%A7%D9%85%D8%AF720D98%B%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7720D99%8-%D8%A7%D8%AD%D9%85720D98%B%D88%A8%D9%87-%D8%B720D98%B7%D8%B1720D98%4%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9/720D99%8-%D8%A8%D8%B1%D9%82720D98%B7%D%A7%D99%8-%20D98%B1%D8%AE720D98%C-%D9%85%D9%86%D8%A7720D99%87-%8%B9%D8%BA%D8%B5%D8%A7720+720D98%C%DB%8C%D8%B1" /> nvelopleft;">espeed 500,scawwwزله aret">> jQuery(window).on(ali!-- var /joomlatu=aptionoomlatu(4-م, 'nputsits:48','tmpl=compon/joomlatun'); /joomlatu.setList('npu type=list'); //--le="tbody> 121riyes,res"60.۱ رttp/shira هل 7:0شتisplayd>eye-open">splayd>ey name=
pt"> jQuerue="261"n ptcha_s=" abindex="6تisplayd> pechwonpu type-ل-send" mod_w.addtoany#> abindex="7pen(this.hr/joomlatu.saveCoomlat();"nofollow">> pechwonpu type-ل-ف','n"ock; margin-leftncomwww.od_w.addtoany#> abindex="8pen(this.hr"nofollow">> غو>> eiv c:bothwww.class=.class=.iv clau name="Itemid" value="261":"fixe_ jQuery(window).on(li!-- $("#coionoomlatuInitief=zeFل() { var /jEditor = aptionoomlatuEditor('npu type=ل-npu typ', }ead>/jEditoro/emBick="('b','ارر؆گ','؅وقف٩ه توا ا Box.i/jEditoro/emBick="('i','صج','؅وقف٩ه توا ا Box.i/jEditoro/emBick="('quote','href="refل','href="refلف٩ه توا ا Box.i/jEditoro/emrPageer(1sca, '', 'ا:ر منتقتر ', 'cPageerBox.i/joomlatu.setFل(aptionoomlatuFل('npu type=ل', /jEditor)ox.} if ion(){ o/emEvtypListenen) {on(){ o/emEvtypListenen) { onoomlatuInitief=zeFل,ow"><);} e">< if idocumlato/emEvtypListenen){documlato/emEvtypListenen) { onoomlatuInitief=zeFل,ow"><);} e">< if ion(){ o/ttachEvtyp){on(){ o/ttachEvtyp('on{ onoomlatuInitief=zeFل);} e">< {if ipt">of on(){ oon{ ==' $("#co'){var old{ =on(){ oon{ ;on(){ oon{ = $("#conteold{ ();onoomlatuInitief=zeFل();}} e">< on(){ oon{ =onoomlatuInitief=zeFل;} //--l="tbody> a داناonoomlatu>>

به aup pull-righnazar rboxa

la="////////align: em-imageoln"ock; mar0d0ff} ncomw 165 .tabspx;n(al
ih4>/ قتحڸرش؅فآا ه ؄ تا طق ج٩ن؁٧٩س"/ قطهطرل بیڸردا ا د؟alت؅فاازئا >> yle="di//al//own-toggle backresultkgink/c a داself/com_jcoam.ir/" target="_blank">«"di//ار تر اط؄ا">> di/e="t ck; margin-leftncom em-imagth2 iteye-opechwoارrc="d> تره _ی ث em-imagd-col-th2 i t/javksfx1rی rc="d> تره گل aret">>h2(al///>menu"> mostread"item -ویژه/4898-4-ک٧٧سا ق/278-ف'قختلز، ک شصت" taزاطقt="_blank" >s=///ف'قختاش، ک
  • -ویژها /ul> -ویژهتخ ؇گل/64-غو؄ ب، طقه صتپژ هشra="راطتش-آر ر-rطتشبهوی=سافht؇"_را s=///غو؄ر، طدیص پژ هشف٩ه گاطتش آر دوطتشبهاااسفht؇را "ited> -ویژهر-بین349ه ر-"d> ر-"ر و="_bt="ش؆"ر حهی د؈طتشحهt="_blank" >ر-قت؈د٩ن-صتنر-ظه-ام="a=ترتدs=///ف' صدوبیام بطق ش؆اماحهی دوطتشحهi>
  • -ویژهر-بین257-htؾ؄تره rطتشبهوt="_blank" >؄ه blan=تر و= ش.4 ؈دٯs=///htؾ؄ د۲ه ،طتشبهt="_blank" > ه ا تر و،ختٺرشدل ted> -ویژه/4898-4-کهه-و-50-درهۈ "_ر؇ شم"_اan=ه بگلt="_baدهگن-ربگhiگ تدs=///hرهۈ ہر؇ شم _اanبه بیق aده گن؁ربیhiگ ت؄ ted> -ویژه/4898-4-ک٧٧سا ق/63ی؄تلٌ17t="_قتر rطا حهقض-طق-تص؅ ب"_blank"هدبٷ م"_را s=///ی؄توی17ra هقتر ٧دا حهقضطق تص؅ ب k"هدگل مہرا "ited> -ویژهس aet="_/shiraی/449س aet="_/shiraیتر/shirه هۆڨ"_ا؁ر-"سک؇گزrطتشبهk" >/li>شم-توقt=٧س" >؄ٷق-hira" >؄8-4- وبیs=///س a"http/shiraی/ د/shirدیوۆڨمتا؁یاسکه ؇ز،طتشبهٷت /li>شمیطt=٧س" >طق hira" > /31لقدk"هتشمین-ht ت"_ر؇ شم"_ttنیan=تhira هدبهطaز="_href=سکرا s=///ی؂دk"ه دمین تر؇ شم _ttنیan تhira هد؆زaز هhref=سکرا "ited> -ویژهر-بین256 شوعاعاحاعا؄bt=" ؈؇ط-="یرمs=///hشوعاعاحاع" sr ٷق طعیطt="یرم"ited> -ویژهس aet="_/shiraی/236rطتشبهk" >؈طتشحهګ="_blank" >؄؇ م/li><>؄هاعاز=ازٳؾ؈ ت="_hiraتبli>< ا تدs=///hطتشبهk" >وطتشحهi>
  • <> " هاع گاازٳؾ؈ ت hiraت"li>< ا تد"ited> -ویژهس aet="_/shiraی/397"-4-ر-به د؈طتشبهk" >/li>شم-توقt=٧س" >؄ٷق-رخ-د ش میهت_/shiras=///h-4- بره د،طتشبهٷت /li>شمیطt=٧س" >طق رخ-د -ویژهر-بین295="_فhttبحیهم"_ره لستجل حاطتشبه٭اشه-94ت مقهتخر-بهز می؄ٷق-ره لستجل حs=///h_فhttبحیهsr -ویژه/4898-4-ک٧٧سا ق/69="_٪ق؅امزاتblanدن-hr -ویژهس aet="_/shiraی/137س aet="_/shiraیدگران="_و اس=هو" >؄ٷتشبه٭ث="_blank" >؄؇ra؇k" >/طs=///س a"http/shiraی/ گران هو اسبهو" >،طتشبه٭i>
  • یط"ited> -ویژه/4898-4-ک٧٧سا ق/71="_٪ٱوزر-نیت"_٪٪"_؇ شم"_ز="_وجrر جrc=""_ت" ra٩"_ا س ر-نیت"_٪٪"_؇ شم"٪ق"_blaا ؂هق"_همs=///h_٪ٱوزگنیته_٪٪ر؇ شم _ز هوجrکوجrc="را / تصس؂ ا س گنیته_٪٪ر؇ شم ٪ق ا دیق هم"ited> -ویژهس aet="_/shiraی/237"ینٱوب"_؇k="_bتشحهڨی"طلزئ ؄i><>؄تجشم شs=///hینٱوبطعا "_bتشحه طاسئ ؄س؄تجشم -ویژهخ-د"_b/di/96-ؾ؈ت"ت_bز"_صf=سڭc="؄ٷققز4-کحز -«ت_b"_ا aتات»s=///۾؈ت؄ت_bزہرf=سڭc="طققز4-ک «ت_bۂ ا aتات»"ited> -ویژهر-بین500"ینٱوب"سجk="4-داطتشحهڨممصدهوه ور-بیر"عایaث=٧س" >s=///hینٱوباسجk؄-د"_bتشحه ممصدهوه و بریر"ع یat=٧س" >"ited>
  • gn: ck; mareiv c:bothww ck; margin-leftncom em-imagth2 iteye-opechwoارrcث_تره _ی ث em-imagd-col-th2 i t/javksfx4rی rcث د۲ه ی aret">>h2(al///>gn: chwonpcrollb4 em-imagnpcroll x:0,rn(alimenu"> =12" type=most-npu typed4"di//i/ulal//ownیژهر-بین5173یاکفhtڨی"ه ا >/س تد ش=تاk"هبا ؄ٷتشبه٭#12" type> a داناal///////یاکفht به ا >اسثر ف ش تاk"ه ا ،طتشبه٭زله(+1)al/////"itee=/ /ulal/ gn: ck; mareiv c:bothww jQuery(window).on(e=/load', indow).loadl(med $('nd-color:').d-col((med animfalse : 'spee',med btnPos: 'top',med colorateed 'this.',med iclass class=""""""".class= .cbghead">ody> ody> ','tdd_tojs:0},-analyticsinkurlnalyticsijs','ga');=v cga('create', 'UA-71463964-1', 'ت');= cga('send', 'm/ /oolt');=v"tbody>