نام  هاشمی  رفسنجانی  در  تک تک  صفحات  کتاب  قطور  و  وزین  انقلاب اسلامی  به  چشم  می خورد  و  قطعا  بدون  وی  گذر از  دوران  طاغوت  ستمشاهی  و پیروزی  انقلاب  اسلامی  سخت تر  به  نظر  می آمد  همانطور  که  ثلمه  فقدان  آن  عزیز  سفر کرده  جبران  ناشدنی  است.

به  گزارش  خبرنگار «دانشجو سلام » در پی  رحلت  حجت الاسلام  و المسلمین  هاشمی رفسنجانی،  رییس دانشگاه  علوم کشاورزی  و  منابع  طبیعی  گرگان  و  دانشگاه  جامع  گلستان  پیامهایی  جداگانه  صادر کردند.  

نجفی نژاد،  رییس  دانشگاه  علوم  کشاورزی  و  منابع طبیعی گرگان، در  این  پیام  آورده  است  درگذشت ، جانگداز  مجاهد  نستوه  و  مبارزه  خستگی ناپذیر  یار  دیرین   انقلاب امام  راحل  و  مقام  معظم  رهبری  حضر؆اپذیرtحض؅سلای ی  رف  ثلٹظbsp;دیرد bsp;نسحلsp;دیرز &nbbsp;و &nوزی  انقلاب  اسٴ &nان. &nsp;انقامی  سخnbsp;دا٪ &nbظb  دیnbsp;دا٪ &nb؂b  دیnم بهp;دا٬ایدهف؂امی  سخن &ن &nbsاففsp;دیnاۯ bsp;نس گزp;نسعاۯnbsp;معظه &nهp;داٴن &np;دا ن &ن &nbnbsp;ری۹ دا٧سٮح؈صsp;گزp;نسعی ir="RTL">نا گذ٧؁ &n86 پذbsp;معbsp;دار  نسtحض؅سلای ی  رفسنجانی، &sp;رف تک تک  صفحات  کتاب  قطور  و  وزین  انقلاب اسلامی  به  چشم  می خورد  و  قطعا  بدون  وی  گذر از  دوران  طاغوت  ستمشاهی  و پیروزی  انقلاب  اسلامی  سخت تر  به  نظر  می آمد  همانطور  که  ثلمه  فقدان  آن  عزیز  سفر کرده  جبران  ناشدنی  است.

ir="RTL">نا گذ٨ &ک bsده &:اۧگدnbsp;بد٬ &nb &nbsآ &n  است bsp;سفطو؆  فق؅ص nbsp;ست٨زnشsp;فقدان&nbssp;فقر  دیرین  &nbsقلاب  اسلم  راnbsp;دا٨ری &nbsحلsp;دی نظعاۯnbsp;معظه &nهp;داٴن &nsp;اسل &ن  است می &nbnbsp;ریام &nbsظم &nbs٨ری &nbاٮقل؈ &nbnbsp;چش٨ا،  سخ عزاهد &nbsتگی ناp;عزؾذیر  یاnbsp;دامع &nbnbsp;فقد٨ر &nتnbsنشگاه &nbnbsp;سخصن &nطوnbsp;نظ؄یت رp;عزعن p;عزؾاۯ bاوم &p;عزرز &nsحلsp;دی&حلnbsp;سخ عزیز &nbp;عزsp;یاnbp;عزsا٨nbsp;یاnbsp;داٴک ی  جدحلsp;دی&حلnbsp;سخان.bsp;نظزدیو؆ن  و  داٲه &nb ن. &n  و &p;و &nماسٱp;عز&nbsؾای &nbا> ir="RTL">ناجٯ٨ر &nbر یی، یاه  دانشگاه  علستان  پی، &n پی &nb، &nbsاگانه &nbsرده &nbsت.

نان. &n؅سْن.ؤْن. &nي &nرِ٬؎؅سbsص؎دَا؏؈ &ا؎؅وَ؅؇؎دُ؈ &؅سلَؑ؇؎وَلَ؊ْهِد؎ن. &nهُن.ا؎ &n ا؎ض؎ sؾ؎ &n&nهُ bs؎ن. &nهُن.ا؎ &n ؊؎ &n َ &nرُ bs؎ن.؅٨؎دَؑلُ؈ &تَ n nي ًa>نار &nbsیق نظام بnbsp;ریۂلاب &nbnbsp;ریۂم  راnbsp;دا٨ری &nbnbsp;ریاهد  نستوه  و &ر؆اپذیرtحض؅سلای ی  رفسنجانی، &sp;رف&nbsر &nb  پییدش پیp;نس؈ست> ir="RTL">ناp;رف&لsp;دیاب nbsp;سخ& &n  است bsرزnbsp;و &nbp;و &؅؈؆  فقن  پی؆؄ &bnbsp;فقران&nbssp;نستٰیر  یاحلsp;دی نظعاۯnbsp;معظسٱp;عزٴن &nsp;اسل &ن  است می &nbnbsp;ری٨ری &sp;معظم  ره؂لاب &nbnbsp;ری&nbn  درظ٭ &nbnbs٬ایدهsp;درbsp;داٹی p;معظم  ره؂ی ی bsp;و  داان.bsp;نظ؆شگاه &nbnb  اس،ز  سف؄یت رp;عزعن p;عز&nbsؾای &ا> ir="RTL">ناnت &nهاsp;ری٨؈حsp;ریp;عز&ل &nتnbsp;سخ عز٧رزه &sp;ره؂لاب &nbnbsp;جدحلsp;دی&؄sp;دیش &nbلnbsده ب  جدر؆اپی &ی &ر؆ &n &(٨ر)p;جدالp;دیش &ش پ&nbsهی &&nsp;انقلاب  انقامی  سخظ٭ دهsp;درد٨ای &د> ir="RTL">ناnگتیی & &nb، &/
jQu i!-- var ments/lib=JCaptints/lib(-ن, 'searent="Us','ponent/mailments/libr'); ments/lib.setList('seas-v2.3list'); //--u iipt> < v clasmod-jcQu iclasmod-seas-v2.اh4>د: 86ه &nb‌ییdir=s="full targ="/component/mailments/feed/com_content/4912" rel=e="ایٱد &n&کلٱد &nbs(آه &nلمس) 13986ه &nb‌ییnbs؆ &nbsظ٭ &د &rget="_blank">«دp;درr=s="full efreshef="#"> /h4>v class="continas-v2.3list="mod-inas-v2.3list- 75">v class="contrboxQu iclass="continas-v2-boxQu i class="caretnts-v2.3.o
75"> ief="/م#ass="elem.or=="/م#ass="elem.o75"smod-inas-v2->75">#>75ای ci class="careinas-v2-">ای ciclass="continas-v2-boitempod-inas-v2-boit->75">ی &nbستاnbnbsت &nهاsدیعرتقص &nانnb؈ر ااs.ت &nهاs؄ت ار: nbs &n &.v> ci class="careinas-v2s-on" srs"> ief="/م#asick="windments/lib.showReply(>75eturn false;" relیگت اخلۯa>75,1eturn false;" relیگت ا&nbsلاب ا؈a> 75eturn false;" relۄاب ا؈a>دند. ای cin iclass="conti">
cin orv >

74">v class="contrboxQu iclass="continas-v2-boxQu i class="caretnts-v2.3.o
74"> ief="/م#ass="elem.or=="/م#ass="elem.o74"smod-inas-v2->74">#>74ای ci class="careinas-v2-">ای ciclass="continas-v2-boitempod-inas-v2-boit->74">انnb؈ی &داتاnnbs؈ح-پمع گnb؈یی؆sت &؄ت ار &nbs &n؇v> ci class="careinas-v2s-on" srs"> ief="/م#asick="windments/lib.showReply(>74eturn false;" relیگت اخلۯa>74,1eturn false;" relیگت ا&nbsلاب ا؈a> 74eturn false;" relۄاب ا؈a>دند. ای cin iclass="conti">
cin orv >

73">v class="contrboxQu iclass="continas-v2-boxQu i class="caretnts-v2.3.o
73"> ief="/م#ass="elem.or=="/م#ass="elem.o73"smod-inas-v2->73">#>73ای ci class="careinas-v2-">ای ciclass="continas-v2-boitempod-inas-v2-boit->73">ی لnbs nbs & nbsظ٭ ا٧ ؁ &د؁nbs؆٭ nbnbsلمbs & nbsظٳئ٧ ؁ مع یعnbnbsلماکرلv> ci class="careinas-v2s-on" srs"> ief="/م#asick="windments/lib.showReply(>73eturn false;" relیگت اخلۯa>73,1eturn false;" relیگت ا&nbsلاب ا؈a> 73eturn false;" relۄاب ا؈a>دند. ای cin iclass="conti">
cin orv > br /ivr=s="full targ="/component/mailments/feed/com_content/4912" rel=e="ایٱد &n&کلٱد &nbs(آه &nلمس) 13986ه &nb‌ییnbs؆ &nbsظ٭ &د &rget="_blank">«دٱد &n&کلٱد &nbs(آه &nلمس) 13986ه &nb‌ییnbs؆ &nbsظ٭ &د &> < cih4ۄ؈ ، ؆s13986ه &nb>/h4>v class="continas-v2.3po="wyاh2ضیجه!> bodyddف۸ &nsٴ؅٧ ؾا٧ن- &nbsه &-یsظ1398&nbnعتnbnؾای &شخلۯaا bo>> j:void(null);">v p>cripcla

=="text/javme="Item"> =v="229"xlength="200" ze="20" pel=eabindex="1 م &nbs(ل۱ا٧8&nb)bel> ای v p>cripcla

ul for="mod-inas-v2.3 act-l-ico ی&nbs ل & &nbn-اکs(ل۱ا٧8&nbsت-یی &یؾای &شخلۯaا<اnbلٴد&)bel> ای v p>cripcla

آ٨اسعتnbnbel> ای v p>cripcla

ای v p>cripcla

bont="textiheckboxQs="searcubpt">bontv="229"1l=eabindex="5e ul for="mod-inas-v2.3 act-cubpt">bonیۆ؅٨ۆ؅nbs13986ه &nb‌ییnbsدی','p&nbsر-صsد۳یگرbel> br /icrin>ای v p>cripcla

<>br /icran class="iconiaptchaclick="windments/lib.i">تح؈398&ی &، &n/>sاگ3986in>ای>br /icrant types="contiaptchaclmod-inas-v2.3 act-iaptchant="text/javme="Itemiaptcha_"#"value="229"xl="20" ype=abindex="> >br /icrin>ای v clasmod-inas-v2.3 act-on" srs"> v class="btn-groclmod-inas-v2.3 act-send" iclai>r=="/م#as=abindex="7click="windments/lib.savdCnts/li();rn false;" relle="ایم۱ &nل (Ctrl+Eacti)">ی۱ &nل> < >

r=="/م#as=abindex="8click="windrn false;" relle="ای-بوnبو> < >

t type="hidden" name="Itemcts:0,_p pullue="com_searent/491 act jQu i!-- tion(){ ptints/libInitial"20Fact() { var meEditor = JCaptints/libEditor('seas-v2.3 act-inas-v2', ','ۄاب ا؈a>sن؅٨ۄ؈3983986 })meEditor.addt" coer(1000, '', 'sت فsا٧ایایn &ه', 'c" coer })ments/lib.setFact(JCaptints/libFact('seas-v2.3 act', meEditor) }} if dow).lo.addEv-v2Listenti) {ow).lo.addEv-v2Listentiad', futints/libInitial"20Fact,e;" r);} e" r if ddocus/li.addEv-v2Listenti){docus/li.addEv-v2Listentiad', futints/libInitial"20Fact,e;" r);} e" r if dow).lo.attachEv-v2){ow).lo.attachEv-v2('on', futints/libInitial"20Fact);} e" r {if d="teof ow.open(n', =='tion(){ '){var old', =ow.open(n', ;ow.open(n', =tion(){ old', ();tints/libInitial"20Fact();}} e" r ow.open(n', =tints/libInitial"20Fact;} //--u in>t> «دtints/lib> < ci t src=="text/javascript"> jQu i!-- ments/lib.setAntiCache(1,0,0); //--u iipt>

2 2 class="btn-nazar rboxQu div class="pullmes/mo cla

&nbsام sٴ؅٧ tحا ؆ &nٱ &د &٪وه پیل۱؆؅nbsبۆ؅ع &nbs &nbن-هاتاsام sٯوهر-صٯٟ>/h4> clasmod-_loacla_ li>br /i vr=s="full_loadresultdiinkrg=a="_blanselfef="http://daneshjoosalam.ir/" tari ٱد &nbۯaا۷-بااۨاط sا٧s؆ &nbs؁۸ انa> > <> <> <> <> v class="pull="ptJCas ger v ciclass="contb.js"dred="mod-b165 {baiv criclas=d sm="disp1,ovno ri iclass="conttadding {paQu item=d sm="disp1,ovno rss="contt"> پipclasmod-یٲدید3986 &nb &nb_ییcls="contb.js"-t"> b.js"dsfx1 یٲدید3986 &nb &nbی in>ای> ilass="dropmostread << vr=="/مطالب-برگزیده/4912278-ف &nbت ر" t &nکل۱ & &نزخٱستان" tar ف &nbت را۴ &nکsهۨ & & نز پیستان/91" t &n ک nbnb-مرش &-د & اخست398& nbخلۺخلۺت-ی؛-آم &nbn&nb" tئ &nیای-د39ڮٱ؆8& ؟r t &n ک nbnbsا٧رش &s؈& ر پیل398& nbs1لۺs1لۺsت-ی؛sر؅ &nbn&nbsظٳئ؈a>sٴ؅٧ د39ڮٱ ؆8& ؟!/227-اتااٹ-د-8& n & ٨ر &ژ؇؅ٯت -د-؇؅ٲا٧؆یr تااٹsل& n & ٨ر &څاندت sل؇؅ٲا٧؆ی in < vr=="/مطیدل&&n؈398&ی/236-8٧اٴ س " ta-8٧اٴر nستان" ta-گیک؅وسa-سک ٹ-ت-یگتnn &nت398& nbژ؈ست" ta٪&r ٧اٴ س " taٮ٧اٴه &nbستان" ta&nbsک؅وسa "sسک ٹٯییگتnn &nل398& nbی>"؈ست" ta٪& in < vr=="/مط8٧اٴر nر &ژ٪-ی ta-ستان" ta/31" ان" nb&nکn&ند؆--ب &-جبت٭٨ینnb398& &nb&ژ؇؅ٷ& زت؄اب &nbت-یr اان" nb &nکn &؆د؆؂امی &nbsت٭٨ین nb398& &nb&sٱ t& زی اب اسلاسa-اا٬ی &ش &r ٱ/ا٨د ییدش لٮ٧اٴه &nbا٧sح-n sظٳئ؈a> &nb٧ا٬ی &sه&/96-nn ۾-ڧاٯیزب صب ا٧8-گ &-م &nبرڭٲا-«اٯیب ه/& nbی nb»r ؾn ۾٧اٯیز؁؂صب ا٧8s پیم &nبsرزs«اٯی، ه/& nbی nb» in > پipclasmod-یٲحث_&nb &nb_ییcls="contb.js"-t"> b.js"dsfx4">،ٲحث &nb &nbییin>ای> /divclas=d sm="i"> jQu ry(windtion($){ back $('ab165 {ba').b165 (back animn=no' : 'spee',ack btnPos: 'top',ack ve {bator: 'k="wi',ack tranon:"br" 'lin>t> <> <> > ','p.w3.ole_vie-analytics.ina/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-71463964-1', 'Hide'); ga('send', ':"coer:0'); in>t>