120تشکل دانشجویی با انتشار نامه ای مشترک خطاب به نمایندگان مجلس ضمن تشکر از تصویب ماده 355 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، نسبت به تبعات خطرناک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحرکات برخی از نمایندگان مجلس برای ایجاد هر گونه تغییری در متن این ماده هشدار دادند

s,titlebaدنia/j>s,t «ل دانشجو سل»pe"="ing>یل<>120تشڧه هال دانشجویی بم جونوبهموکا س۪رای این مصوبی د، ا:'قون بفسیج،، اقتصادیهمودط ش تسیتکر ا سان مینالاب بدٹلای اسلاان-ب گوناسشسس براه تغیتن این ماس بنوبگودگب څوداه'بع ا۪ادگان‌؁لسسفوکشجسلاای مدیربجعموم مدیی به مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیرمومل ددوق ، نسبت برا٨ت ب ش تجا ساتس۶سودڇدتشدند م۳ودڇده ه.ب چمبگب=تن ا۬سلهاه ی؁لقی؂وی مدیرصوانئقون هsینم؆واق مرڅیبرقسنه دیمنودڇده هاقحرڱآجوین ای اگومس بنوب هتتدڇش مو؆وه.ندs,tit pt> t>