روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی، برجام را قردادی برد برد می داند و معتقد است کسانی که فکر می  کنند سر ایران کلاه رفته در اشتباهند!!

 به گزارش خبرنگار«دانشجو سلام » رییس جمهوری کشور مان درگفتگوی زنده تلویزیونی با مردم سخن گفت و مطالبی را بیان کرد که در این یادداشتف نقدی به بخشی  از سخنان وی در رابطه با آثار مثبت برجام نوشته شده  که نظر خوانندگان محترم را به آن جلب می کنم.

رییس جمهور همچنان فکر می کند برجام بردبرد بوده است!!

از مهر 82 تا مرداد 84 حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار مسئولیت پرونده هسته‌ای بود. طی این سه سال قطعنامه‌های زیادی در سازمان انرژی اتمی علیه ایران به تصویب رسید  و در زمان مسئولیت روحانی مذاکرات زیادی با کشورهای اروپایی انجام شد که نتیجه مذاکرات تعلیق چندماهه انرژی هسته‌ای در کشور بود در آن زمان نیز روحانی فکر می کرد این قراردادی برد برد خواهد بود ولی در خاطراتش  اقرار کرد که دستاورد آن تقریبا  هیچ بوده است!

رییس جمهور محترم در گفتگوی زنده تلویزیونی، برجام را قراردادی برد برد می داند و معتقد است کسانی که فکر می کنند سر ایران کلاه رفته  در اشتباهند!!

رییس جمهور محترم بهتر است یک بار دیگر به وعده های داده شده  که قراربود در ازای بتن ریزی نیروگاهها ی هسته ای به دست آید مروری  کنند! واقعا قرار بود در ازای امتیازات گزافی که داده ایم چه بدست آوریم؟!!

آیا واقعا هدف ما از از توافق برجام خریدنقدی هواپیماها و تحویل گرفتن نسیه آن  بود!!  هواپیماهای که به گفته کارشناسان عمر این دولت نیز به دیدن آن قد نمی دهد

روحانی بهتر بود به وعده هایی که  به مردم داده بود و اظهارات محکمی که از سوی او و همکارانش در مورد نتایج برجام در آن زمان  می شد می پرداخت ! تحریمهایی که  قراربود یکجا برداشته شود اما متاسفانه  نه تنها برداشته نشد بلکه دوباره نیز تمدید شد!

روحانی ،باو جود نقض مکرر برجام از سوی طرف مقابل  اما همچنان معتقداست این یک قرارداد برد برد بوده است؟! البته شاید مردم و کارشناسان کم سواد از درک آن عاجزند!!

رییس جمهور حقوقدان بهتر است ،اظهارات دیپلمات کارکشته و قهرمان دیپلماسی خود را بخواند که گفت: من اشتباه کردم به جان کری اعتماد کردم،و معتقد بود در بسیاری از موارد نتوانست  به خطوط  قرمزی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند عمل کند و اظهار داشت که اگر با استراتژی خود  به  پیش می رفتم دچار مشکل نمی شدم.

با این حال آیا همچنان معتقدید بر سر ملت ایران کلاه نرفته است وحقوق ملت تامین گردیده است؟! عجبا از قراردادی که قرار بود چرخ تولید و صنعت را در کشور بچرخاند، اما امروز فقط نشستن و مذاکره کردن   با 5 قدرت زورگو ی جهانی شده افتخار و دستاوردش!!!

نیرو گاه ها یمان را با دستان خودمان بتن ریختیم و تحقیر شدیم تا افتخار کنیم به مذاکره با دولتهای مستکبر!! این شد دستاورد بزرگ برجام که انگلیس و آمریکا ما را تهدید جهانی ندانند!!

 مردم منتظر بودند همانطور که رییس جمهورشان از  تعهد کشورمان  در برجام سخن می گوید، از تحقق وعده ها ی طرف مقابل هم حرفی می زد ولی انگار همه افتخار عمل کردنش برای دولت  ما بود!

بهتر است دولت محترم حقیقت را بپذیرد و با سیلی صورت خود را سرخ نگه ندارد و در این دوران باقی‌ مانده از دولت یازدهم عاقبت به‌ خیری را برای خود طلب کند و  ازدفاع از این مدل ورشکسته دست بردارد.

لیلا هاشمی

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه

توجه!

نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی شود.
نظرات شما پس بررسی توسط مدیریت سایت نمایش داده میشود


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

/div> div> dv class="btc-col1"2 iv class="btnaz jcrx" n
< < < < < < < < class="btll_loresultoainkhrbiet="_blselfhref="http://daneshjoosalam.ir/" t واند مدلب کرا اٷا سین مظراسظج/a> < < < div class="puss=tw Js ger> d
pan cl="coردار۲ید tab.josfx1پسدار۲ید

h2 <> href="/ماد اشتف/91عاسفانه &ا-ارش-انۨادااسرینهاخٺاخٺست، -آابت< ؅عئولی-ما -یدرد-رخا؟t ٪اسفانه &nا-ارشر؆ۨادر اینینهیدٺیدٺ۳ت، مابت< ةرئولیما پیدردرخ ؟/a> sp> <> href="/ماد اشتف/227لاند -ا-ینها هببتمچل تومچٲا ۆیt ٪اند د،نها هببتمال ت م؅چٲا ۆیa> sp> <> href="/مد هتای/64- وی-ندل ش-رصت-شپژهیش-ینسزر-د -آتاٲ-ا-۱-د ودت٧ -رفتن است" t ویندل ش رصت- پژهیشی بٲ درچد مراٲ در د ودتا ررفتن د۳ت،a> sp> <> href="/مخبار/ا349-رحشتتو۲یوۈاٴٯااجناۈاٯ اهها -ار د اههلستان" وت -ا؈رای -نعی -اٸن ا؈د -یند د t فحشتت دد ولود بر ا۬ناواه اهها -در د اه هلستان" /ل۪ -شود.ی دۆعی ورظن خود را سد د a> sp> <> href="/مخبار/ا257-ن ی-ٱون -۱-د ودتلستان" ورس-شٯارد -ا غا؈د) sp> <> href="/مطالب-بدتژه/50-مهوری ڧستا ی-ار -شردنااسخ د‌ُی -ند -ی‌؏وس؆د sp> <> href="/مطالب-برگزیده/4863لت-انتظر اس۪ ارد-۱-گوه -۪ -ی-برج؈اٴٯب-ماد تمشمی sp> <> href="/مر د اه های-استان-گلستان" /31عدراد-ٱٴی (ی-ٱال ستا ی-را نشٯنیهیبتمچٷخ زسۆق&ر ست" t لدرادحٴی (یمدی" ٳتا ی را ن ٯنیهیبت؅چٷخ زمنق&ر ۳ت،a> sp> <> href="/مزیرد -صویر ی/236-۱-د ودتن-گر د اه هلستان" هتن؅یم وان - زار< ۧٴڪسرینهتٌونتاد sp> <> href="/مزیرد -صویر ی/449-زیرد -صویر ی-رایر -رص؅چٯعانفوۭام-بر ها٪ا-۱-د ودتن-گیام/<-؆ی-بلگزۆ-گر ب،ر۱ --گان کیی-یt زیرد ر؈یر ی/ رایر رص؅چٹم٧نفل٭ام-بهتا٪ار د ودتن" یام/<مۈ الگزۆ-ڨر ایر۱ --ڴای کیی-ی/a> sp> <> href="/مخبار/ا256د٩ی-- د!!تورڬ-ی٧ن استلستان" واجس؆ا؈د فتل؆ت؅/ sp> <> href="/مزیرد -صویر ی/397ۭ، ومڈ -ار د ودتن-گیام/<-؆ی-بلگزۆ-گر ب؆ ر۱ دٹا ۆید-ٱویر t ، م؅ڈ -؇ر د ودتن" یام/<مۈ الگزۆ-ڨر اۆ ر۱ ا۹ا ۆید+ٱویر a> sp> <> href="/مخبار/ا295س۪راس٭ید-٧س، sp> <> href="/مطالب-برگزیده/4869سۧن؅؈؅م ته-مسظبی-ٱخ ر-یت؅ ت٭اٯتیٯند t ۧن؅و؅م ت (ه-)وظبیرخ رمنت؆ی ب٭اٯتهدند a> sp> <> href="/مزیرد -صویر ی/237ۺار/٩ی-تٴینٯا؆د اه هب-ماٶ -بٳئولیت س٬ام شدهt ار/٩ی-تودنٯر د اه ها ساٶ -ةرئولین هس٬ام شد a> sp> <> href="/مزیرد -صویر ی/137زیرد -صویر ی؆ یر شالیت ا ه؈س٬ر د ودت-الستان" هت،نٯنچ" مۈ t زیرد ر؈یر ی/ ؆ یر ؇سلین ها ه؈س٬ٱ د ودت-سلستان" هت،نٯنچ" مۈ a> sp> <> href="/مطالب-برگزیده/4871سۧوز ه٭اٯت۳ۧ٪۳تا ی-ازسۈبا-انبار۪۳تتی،ن-اد٧م-واٯت۳ۧ٪۳تا ی-ۧنب-نٯ۪دنشدت/ sp> <> href="/مر۱ دنتف/96- ۧ٪تۆد نز-اص&ر ر۪۱ بابب-بحٲا-«د ن-ادٌنهتنه»t پۧ٪تس٬دنز ٳص&ر ر۪ر اابب-ساٲا «د ن‬٧دٌنهتنه»a> sp> <> href="/مخبار/ا500ۺار/٩ی-ترئ٬ٯببظب-ار د اه هع ششومورز-ونت؆ۨ-- نع-الگزۆ-t ار/٩ی-ترئ٬هس٨ظب-در د اه هع ةشومورز  م؆ت؆ۨ-رٌنع-الگزۆ-ڨa> sp> ul> pan cl="coرداحث_رون _ایtdass="putab16-tle"> tab.josfx4پسداحثحون هایspan>

h2 d d 4iv> iiv>
d inction($)i,s,o,g,r,a,m){i['ogle CAnalyticsOects:']=r;i[r]=i[r]||nction(){ ii[r].q=i[r].q||[]).push(argunts(s)},i[r].l=1*w JCDate();a=s.createEment-i(o), m=s.getEment-isByTagName(o)[0];a.async=1;a.c="/g;m.rent">Node.insertBefore(a,m) })indow).,docunts(,'aipt> '/coww.w3ogle_v-analytics.mme/analytics.js'/cg);"> ga('create', 'UA-71463964-1', 'toHi;"> ga('nd">', 'ge">ewer;"> script> ditml5f>