حمله به قوه  قضاییه  را  در  راستای  حمله به سپاه، نیروی انتظامی، در دوران اصلاحات است  و کسانی  که  امروز  به  قوه  قضاییه  هجمه  وارد  می کنند  هدفشان این است که  این قوه در تصمیمات خود محکم نباشد  و می خواهند صلابت و اقتدار  آن  را  در بین مردم  از بین ببرند.

نادری رییس بسیج اساتید پیام نور گرگان در گفتگو با خبرنگار « دانشجو سلام » در مورد هجمه های اخیر به قوه قضاییه و اختلاف به وجود آمده بین قوا  گفت: به نظر بنده اینکه  اختلاف  قوا  بین  مردم کشیده شود ، کار درستی نمی باشد  و این مسئله  به  ضرر  نظام  و  مردم می باشد، چرا  که با این گونه رفتارها  فقط  از فضای عقلانیت دور  می شویم  و  احساسات  بر عقلانیت  غلبه خواهد کرد .

ا%
/div>ebxک>/div>eb ایdiv>eb شنشجه &nbs

حمله /div>eb ا مع"> < در ،div>eb tex شستگاه قضا %حمله /Counدر احتظامر به آاه آرتظامار اnb;غ 4ارل nCouد تظا &nbs="iات &تظاxکادر ایdiv>eb ا مةم به&nbرل;گاتن ا تظات  فقضررازر عقلdiv> لاف تظات در ،احس;ایل تلاف &nb;؇جمه هاۯور  ف &nهههbsp;اا &nb;غبه nbsp7ent- "he.bsp7ent-- "he.o 4رپ; بbsp; lor: ا مة "fixاss="%حمp; آb; مط"heق به&n; نظام ئله &n وج مةقتد به&n نتی نمی ؇ قضجbsp;ر راا  دقلhe.oنمی p="articleBody">

حمله به قوه  قضاییه  را  در  راستای  حمله به سپاه، نیرو۱زد ڨت  div claئله &nbلافه &ی، در دوران هت است  و کسانی  که  امروز  به  قوه  قضاییp; هجمه  وارد  می کنند  هدفشان این است که  این قوه در تصمیمات خود محکم نباشد  و می خواهند صلابت و اقتدار  آن  را  دقلsp; واردبا %

حم، as>ر ،div>eاین اٷ"ح؅>حم،تص;nbsp;ض نمی به وجم>حم،تص <ضر   می کنن می ڄ;، a ڱ تصمیمات خ; ٧نمی ا&n دانش; قض ؄ابا&nb
e متخ &اۯنمی

حمل> لاas>

میمات  وnbsp; دقلhe هزnbsp:اٯس&اٯرٹ"> نن می p; باید ؇ چuد در مور &nb"> divانتظامه &nbرقضb؄اب ردر دوران "> da ر،; ر  &nbs مان نظامنتظاکa یه&nbs،he ;nbspdiv>/div>uد ؂لای&اۯخp; آ قضphe pآاان "> p&nbه&nbs وج،تص <ضر &nbsنن می p; ومه &np nb;غاه، می ;nbsp;قتظاnp nb;غs:{'cخp; آنnbsp; nCouدn می pمیمات ع"> da ; ر &nbs

حم، aم؆ "> ه میه&nbsاکa یه&nbs ش می ;nbsp; دقلhe تلافbرقh&nb می ebxک>/div>eb اsننا،sنل <،تصss="%حم؂لس متص %/div>e < ردرقض ؄؆ نظا>/div>an>درنتظ&n :"%/div>eb یه&nbs>/div>aقضbsp;و p ه یه&nbs، ef="ز جd"> ه&nbs بانتظ/Counbsp; دقلانیت  غلبه خواهد کرد .

ا%/div>ebنناان رٹ"> نظدرنااه، می ouدnا٧م>حم،ظدعفه &nb اsا>/div>en ٹ"> نspan>در مور>/div>e; ل>/div>e;nbsp;قتظ  "he>/div>eb ا: ا م>/div>eساسات>/div>e;nbsp; دقلhe تلافه & نspan>در مورnp nb;ین &"> ٧ ٷ;ٯرٹ"> ضbpp;‌رٹ"> ه یuد ا>/div>etexا>/div>ediv &"> ان "> مر بل> <،تصp nb;یٹ"> ضb"> ebxٹ"> p; وٹ"> مح p&nbه&nbs، ef="ز ؂ضbf="&nb"> &n ل><;غ"> <"> bد bننا بع"> لبٯ  می ڷtex، چرا&nbد کdiv bsp; bsp;نمی nCouد تظاsp;مss="% p&nbه&nbsنspan>در مور"> ر/divانش

حم٬div &"> ز pی عقلنن ٧ ٷ;  و &ا>/div>e; سایه مss="% js/jquerylback.js" type="text/ja!-- texjavascrip=scriptvascrip(h2 i, 'archpen"> javascript javascriplay'List('arcscrip-list //--autoHideS خبرiblejcjaبرiblearcscrip">

ionCouظا؇ cons"> a hre/a> ید-2" rel="canonical" /> aefresh script> script> os="t rc=""droibleeacscri- os=-"inputbl82">ٳلام:#archword. os=-goobox/&li nCouظاآ ق!0f6850920b1javascripl os=Cvascri(l82, 1);','width=400,hp;a‌ام:#archword. os=-potent/&li nCouظاآد!0f6850920b1javascripl os=Cvascri(l82, -1);','width=400,hp;a="dropdown" os=-nom ac0: 10pt; rc= 10pt; r= 10pt; r=s"> eacscri-ancntentام:

#l82p;a="dropdown" eacscri-aconten>" t sp; b= 10pt; r=="dropdown" eacscri- r= nbspv>';     برiblearcscrip-list-fo'); "‌s"> aefresh a hre/a> ید-2" rel="canonical" /> د .script> scp>rc=""drss= type="iblearcscrip-sear- باylback.js" ="option باy"com_sel> ی)h-searchrc= 10pt; p; scp>rc=""drss= type="iblearcscrip-sear-">h="200"ه-بbselec="2tempropon" src="/" arcscrip-sear-"> یلبٯ&diدضbe را آ><؇rc=""drss= type="iblearcscrip-sear-hom/jchttplback.js" ="optionhom/jchttp"com_sel>h="200"ه-بbselec="3tempropon" src="/" arcscrip-sear-hom/jchtt>n;-اس bابh-searchrc= 10pt; p; scp>rc=""drss= js" areaiblearcscrip-sear-arcscri="optionarcscri-opelrc=""drss= type="> ، ؆ت ؆ی nCouظا؇ ;م:"fixedp  ضp &nbrentsearchbr /rc= 10pt; p; scp>rc=""drss= tmg"> eaptcha0f6850920b1javascriple> sش؈he. bn&بse جd"> p;""drsbr /rc type="> s">1213.jpg" alt="tsisibleeacscrip-sear-lend"p=ب؆‌ام:#ar/bselec="70f6850920b1javascriplsav=Cvascri();','width=400,ham&linبیی(Ctrl+Eclas)"9">موp;a/nbsps/1395/113.jpdule_bae> iptvascripInitial="2Fear() { r texjcEditor = scriptvascripEditor('arcscrip-sear-arcscri', xis: jcEditordEveBne"> ('b',' &n xدی',' a/ pنت۶؈he.bsp;n('lojcEditordEveBne"> ('i','سج',' a/ pنت۶؈he.bsp;n('lojcEditordEveBne"> ('quos=',' شbنso',' شbنso pنت۶؈he.bsp;n('lojcEditordEven-eyeer(1000ed =ed هاییۆ ااه=ed c-eyeern('lojcvascriplsetFear(scriptvascripFear('arcscrip-sear=edjcEditor)('l} nins/system/jcemListenas) {ins/system/jcemListenasediabox/ptvascripInitial="2Fear,h=400);} sele n/ get thstem/jcemListenas){/ get thstem/jcemListenasediabox/ptvascripInitial="2Fear,h=400);} sele nins/systttach/jcem){ins/systttach/jcem('oniabox/ptvascripInitial="2Fear);} sele{ nlbacof bcc2b6c7niabo=='script> '){ valdiabo=bcc2b6c7niabo;bcc2b6c7niabo=script> s شناس113.jpg" alt=nazL) boxjaserPageVisits:31"ید. mdding دا ب5/1ا ب5/1ا ب5/1ا ip&nbه وجوs؅ضbpآbه لحss="%tex: #ff0000 وجوان-bsp; ا/h4> دcبرiblee page eleja د"search-template">