فقدان مرد صبور  و دوراندیش  روزهای  سخت  و  پدر  عصر  اعتدال  و  تکیه گاه مطمئن  نظام  و  رهبری  ضایعه جبران  ناپذیری برای  نظام  بود .

به گزارش خبرنگار «دانشجو سلام » انجمن اسلامی  دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی  گلستان در گذشت حجت الاسلام  هاشمی  رفسنجانی  را  به  رهبر معظم  انقلاب  و  ملت  ایران  تسلیت  گفت.

انالله و انا الیه راجعون

خبر  درگذشت  حضرت  آیت الله  هاشمی  رفسنجانی  (ره)،  همه  علاقه مندان  به  نظام  و  انقلاب را  متاثر ساخت.  فقدان  هاشمی  برای  همه  آنها  که دل  در  گرو  توسعه،  سازندگی،  اصلاح  و اعتدال  داشتند،  حادثه ای  سترگ  است.  هاشمی رفسنجانی  عمود  خیمه انقلاب،  سردار  دفاع مقدس  و  عصر سازندگی،  مرد صبور  و دوراندیش  روزهای  سخت  و  پدر  عصر  اعتدال  و  تکیه گاه مطمئن  نظام  و  رهبری  بود.

این  ضایعه عظیم  را به  رهبر  معظم انقلاب،  ریاست محترم جمهوری، خانواده  معزز  هاشمی رفسنجانی  و  ملت شریف  ایران  تسلیت  می گوییم.

فقدان  آیت الله هاشمی رفسنجانی،  یقینا ضایعه ای جبران ناپذیر  برای  جمهوری  اسلامی  ایران خواهد بود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان

انتهای پیام/

دیدگاه‌ها   

}دi owPage(4911:-listnbsp;تسr> "pus-listhead"اع- محتRTL"ت. &nbsr> گاi=iu%y }دi owPage(4911:-lis &nbmp;رفسنجت v cl- پi "pu%y <>
 • ی"> , 1-lnts/f>گاi=iuisthead <#تجو..yowo-poخی bsp;تhead"اع- د!RTL"ت. &nbsr> , -1-lnts/f>گاi=iuisthتmp;print=1&ayowo-nol> <0 پز پز پز ad">}دi-1 nئ=anc-خی
  isthتmp;print=1&a-1 nئ=aد-خv clcript"اپز mp;print=1&a-1 nئ= title"> پیامه ضا"/یا‌ان|,height=35#TL"ت. &nbsr> ,>title"> پیامه ضا"/bsp;p;می مۈلست|انeight=35#TL"ت. &nbsr> title"> پیام;می مۈل کو &‌ان پز d="j واge(4911:chema.org/Ar d="j/jqu id="jc id="jc وا" target="_bcl- fohild"head">}دi owPage(4911:-listnbsp;تسr> "pus-listhead"اع- محتRTL"ت. &nbsr> گاi=iuسr> "pus-listhead"اع- محisthebr /head">}دi ef="#" title="بازآوری فهرست دیدگاه‌ها" onclick="jcomments.showPage(4911,'com_content',0);return false;"> 
   }d="jc id="j د ال &nbsontent',0);re>}دi owPage(4911:-lis &nbpoت.ylank2یخ جه!icleBo
  magese(49جمs="bsp;هزس خ ه>&nbs'com om magese(49 us- خ ompsp; p;p "pu <" target="_bcearc- ments">

  omponent m magو(bsp;ass="ی)="task" پز ts-li p> p;p "pu <" target="_bcearc-','wi ments">

  omponent','wi m earch" size=rget="_bcearc-','wi ه -list

  ف"nt','(bsp;ass="ی 1,'c 10/2)="task" پز ts-li p> p;p "pu <" target="_bcearc-hoventpan ents">

  omponenthoventpan earch" size=rget="_bcearc-hoventpan>Pag" >ٳئن مه="task" پز ts-li p> p;p "pu

  area" target="_bcearc-rget="_omponentrget="_pdowl911s_marow9118pe=abelse ="5(is

  area پز ts-li p> p;p "pu :voteboxearch" ubگban earch" size=rget="_bcearc- ubگban>p;و &nbو p;p "pu mg :aptchaRTL"ت. &nbsr>

  omponentaptcha_11: گاi=iu

 • pus-lمع(Ctrl+E cla)v clus-lمead">}d="j  در  عts="item-1 nئbcearc-}},bas } onseXML:nol> + '%; head <#/abelse ="8RTL"ت. &nnts/f>گاi=iu ripوn>pipوead">}d="j  در } :chem:bothate_css.cc id="jc وsp;

  دیدگاهها f="/componInitialaluFarc() { yle="jcEditor = href="/componEditor (آراسearc-rget="_', enu"ref=jcEditor1; B" max('b','؇ منگ','؅&nbson &nb اentent'objecjcEditor1; B" max('i','ک٬','؅&nbson &nb اentent'objecjcEditor1; B" max('quowo',';می مۈل',';می مۈلon &nb اentent'objecjcEditor1; n droer(1000docudocهرفget="ویs.shudocc droerobjecjcr> name===' '){ the ldame==

  name=;
  name== $(" ldame=(-l="/componInitialaluFarc(-l}} se, r
  name==="/componInitialaluFarc;} دید ٯربا وا" target="_bceahild" idig clceroer"headbsp;گلست.ir/="text/jav.rgeu ="/compon/aiv class="comm="/componead">}d="j m="comments">

  دیدگاه ها

  magese(اسٯاh3>p;divvvvvvvv واge(4911t:10 } attribnol> ptions.item(1 نشجnk">&bsp;p;gese <ش <ک 10/s.shon &nیاsp;؟>}د ن وا" tall_module_ نsearchword" class="element-invisible">جponent } }="item } }=j/jqearch" size="20} id52تجو..seord" tlass radioponent id="item"20} id52

  radioponent id="item"20} id53
  "item { iv> + ؇ nیاش....qm-page"
  }d="j earcc ها End of ch"]{وادگاd="jن وا" tall_m_n cls } tions.i-top:5m(1 ن t-icon">  agese(اسٯ >isthv d="jن -page" vvv<  vvv<  vv<  v<  /dd>

  >&nb_حتRge(4911nctio-tخب nctio_sfx1+ ؇ nr> -ent'">>&nb"RTL" پزecleB s title="چm">read"> < درeadbsp;گ/سlمبlam.لزent'ه/278-فعlمy:por/rsکوک> ک" <ز>>></rsئۈل-!1="- -enنی-چebs؟vsp;vvrsاح&nbs;هget="شگا nts.'coli <.sh -nt-ebsهک٧ان tmm-sp;؇اmm-s-sp;؇et="دsp;vvr> <.sh لاbsهک٧ان tmm sp;؇اmmلsp;؇et="خبjqm- د< درeadbsp;گ/sh &bspleft /64-pول-کنکوا-n

  پژ هش-ebs>< <-nt-e/u.sh jcommr/rss-نیpL"هla <لا/u.sh jcommsp;٧sp;،pL"ه&nnclicl6,0);reن tmm-/u.sh ,0);re
   >&nb-e/u.sh jcommrul class="na-sp;بiv>h &u.ick>ی گu="i 10/2sp;vvp"پلاش>&nb"/u.sh jcommsن  تس;بiv&sh &u.ick<ی گu=انتهla -ث l6iv>کو &left="itebsدretu tmm-bsp &le> 1,a>انتهa ث l6iv کو &"RTLر-اbsدre tu tmm"bsp &"R> 1, خ o.sh خبjqm- د< درeadbsp;گ/لز-اb-!">commeی/236-e/u.sh jcomm="na-spu.sh اع-rul class="na-sbsplbspت شa-sp;nbs -ه ضپ0/ "itmmebs;mm-s شlasssh vsp;vvT/u.sh jcomm="naا/u.sh اع- ul class="na"/bsp;bspت شa "س;nbs &nx/imه ضپ0/ ;itmmebs;mm""s شlasssh خبjqm- د< درeadbsp;گ/سlمبlam.لزent'ه/63-e">por/rbsont="itei &u.ic-spuassاع-rei="- - ebnclick><.ir/rRTLmm-sp item-imapo &nbsoneر- i &u.icا/uassاع- ei="انجent',ل-!";؇اla -">o hmme هtmm-sp;؇اbsز"ite;می گmaو/rRTاشent',ل خ؇اa ">o vsp;vvT cli nbsp;نظ nbجon -lم;ه;itmmsن  تسo;i o.u=خبjqm- د< درeadbsp;گ/لز-اb-!">commeی/449-لز-اb-!">commeی-">comme-n فگmabsplefrs-e/u.sh jcomm="na-t('comme- اucommeی/ ">comme n اح',ه-eb-em-ima6, uاح',هon -نج6, u sp;؇اmmلsp;؇et="سo;icommeی/237-Llass=" climm-شه>&k>&nb".sh 1-هن ٯخبjqm- د< درeadbsp;گ/لز-اb-!">commeی/397rم-s-sp;tmm-/u.sh jcommp;ت-t('comme- اucommevsp;vvTمعلsp;tmm"/u.sh jcommp;ت/4911-ه اusp;،ل"naسo;is mme lن ٹet="RT+!">commeخبjqm- د< درeadbsp;گ/سlمبlam.لزent'ه/69-s.ss.slanc>&nbmm-یو(اسل-!nbspam.&le>nbstLmm-sTٯ" sTbsp;vsp;vvTtes.s >&nbmm (ی)_(اسل nbspam.& &nbscommeی/137-لز-اb-!">commeی"is ز-slaۈل شa-ک٧او"na-spu.sh jcommظrul class="na-sbsplاbsه>&k;ت-tاusp;vvلز-اb ">commeی/ s ز-s".sل>&nb"ک٧او"na"/u.sh jcommظ"ul class="na"/bsp;اbsه>&k;ت اuخبjqm- د< درeadbsp;گ/سlمبlam.لزent'ه/71-s.ssRTL">-sTٯ" .ss" .omript"> -sز"itesp;a-nts.sp;ass=" .om" اbs -sentگ--sTٯ" .ss" .omript"> -es.r<.ient'-n s.rvsp;vvT.ssRTL">"sTٯ""/.ss"a sزر- sp;a nts.sp;ass="، es. et="ent' n s. ecomm">خبjqm- د< درeadbsp;گ/mme l s.met/96-پ0/m" .sh s.ز -sرداss=" pu="eitبlaet-«sh s. -sentbs;mmbs;»sp;vve0/m"".sh s.ز a ssواge(4911t#ffffff;}# s } onseXML:nol>ge(4911tخبا p;pritem؇ n٭ث_">>&nb_حتRge(4911nctio-tخب nctio_sfx4+ ؇ n٭ثاش>&nb"ح پزecleB s اشوا} :chem:botha.org/Ar شrg/Ar rg/Ar rg/Ar m="comments">

   دیدگاه deValue , themvar nothi heightoot hei(e('optanimneshj : 'tota',('optbtnPos: 'top',('optt="_bator: '"ت. ',('optvice-width: 'linhem',('optdurneshj: 400s="it('o"it(' ٯربا اخNode.insertBefore(a,m) ss"/)Elemen, ,'"ربcom_.ir/om:"",-analytics.rge/analytics.jscomgaس)/carga('creataudocUA-71463964-1udoc">