زلزله‌ای به مقیاس ۵.۱ ریشتر بامداد جمعه ؛ خنج در استان فارس را لرزاند، ترک خوردگی دیوار واحدهای مسکونی قدیمی، ریزش دیوارهای گلی منازل، تخریب سایه بان پارکینگ منازل و قطع شبکه برق براثر این زمین لرزه ، گزارش شده است.

به گزارش «دانشجو سلام»به نقل از راه دانا؛  در ساعت 6:03 صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر خنج  در استان فارس را لرزاند. این زلزله در عمق 4کیلومتری زمین و در عرض 28.1 و طول جغرافیایی 53.1 رخ داد.

زلزله امروز صبح در برخی از مناطق شهرستان قیروکارزین نیز  به شدت احساس شد. تا این لحظه خسارتی گزارش نشده است.
 

زلزله دیگری نیز در ساعت 7:03 به مقیاس 2.7 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین در عرض 28 و طول جغرافیایی 53.4 این منطقه را لرزاند.این زلزله در دهستان سیف آباد بین شهرستان خنج و قیروکارزین رخ داده و 4 نفر در این زلزله جان باختند.

فرماندار خنج با بیان اینکه هر 4 نفر از اتباع بیگانه بودند، گفت: این افراد در خانه باغی ساکن بودند که به دلیل نداشتن استحکام لازم فروریخته است.

بر اساس خبرهای دریافتی در این اتاقک پنج نفر از اتباع بیگانه سکونت داشتند که در اثر فرو ریختن دیوار و سقف اتاقک چهار نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.

ستاد مدیریت بحران خنج اعلام کرد مصدوم به بیمارستان منتقل شده است و سه نفر مصدوم هم در روستای «چارتلا» سرپایی مداوا شدند.
ترک خوردگی دیوار واحدهای مسکونی قدیمی، ریزش دیوارهای گلی منازل، تخریب سایه بان پارکینگ منازل و قطع شبکه برق براثر این زمین لرزه ، گزارش شده است.


زلزله ۵.۱ ریشتری خنج در استان فارس را لرزاند/ 4نفر در زلزله خنج جانباختن


زلزله ۵.۱ ریشتری خنج فارس را لرزاند/ 4نفر جانباختن+عکس

زلزله ۵.۱ ریشتری خنج فارس را لرزاند/ 4نفر جانباختن+عکس

4 کشته و یک مصدوم در زلزله خنج/اعزام امدادگران هلال احمر به شهرستان/ قطعی برق در برخی مناطق + تصاویر

4 کشته و یک مصدوم در زلزله خنج/اعزام امدادگران هلال احمر به شهرستان/ قطعی برق در برخی مناطق + تصاویر

4 کشته و یک مصدوم در زلزله خنج/اعزام امدادگران هلال احمر به شهرستان/ قطعی برق در برخی مناطق + تصاویر

4 کشته و یک مصدوم در زلزله خنج/اعزام امدادگران هلال احمر به شهرستان/ قطعی برق در برخی مناطق + تصاویر

="20 s/lib-ت-//adwn'); })ass="cle//adwv> ج ه /http:اط٧؆>10hira1276 با نdiد. > <)x searchss="cه خinkuه ollbه خب
="20 s/lib-ت-hoplatdt cn'); })ass="clehoplatdt cv> ج آ276_1395 ل x searchss="cه خinkuه ollbه خب })areن="20 s/lib-ت- s/liass="cle s/li l"> tainrow"> 8م bindex="5lri< })arehss="cه خinkuه ollbه خب
menu"> <"60تن+ع/p>img srcاطینن هو یssgeVisits:4899" hptchaeturn false/media/ju.ompon(' hptcha');zها>img srcاطینdth=> s="pri یssge
menu"> ان هل#inebindex="7eturn false/media/ju.saveCedia/j(); esizable=filesrc="(Ctrl+E )"k" >پesrc=i
 • زل href="#"> ان هل#inebindex="8eturn false esizabl" sو >: sوi
 • زل hrefana.ir/{mpon:bothراaneshjaneshjp>زل
 • aneshjaتhj(windown'); }); JCEMediaBox/w!-- }); ox:edia/juIniti99/zeFت() { var /mEditor = htbox:edia/juEditor(' s/librت- s/li', div lass/mEditorر Blass=('b','زیوگ','ر divs اpg" e:1,i/mEditorر Blass=('i','ح٬','ر divs اpg" e:1,i/mEditorر Blass=('quote','ر سر ؈ل','ر سر ؈لivs اpg" e:1,i/mEditorر dl> er(1س, '', 'im دی ،چاpgب', 'cl> ere:1,i/media/ju.setFت(htbox:edia/juFت(' s/librت', /mEditor):1,} if eme:"daر Ev/liListen ) {me:"daر Ev/liListen h:"",heix:edia/juIniti99/zeFت, ww.d="20 s/lib-oterتنiglasce erان هلال احم.min.js" tه esizablx:edia/juineای به بزx:edia/jui
 • «دانش href="#"> msysteعزاp>زلزاp>زلزاp>زلز

  pgظار "_blh3>لز//www.dmage"/> olj"صدومe_loadened9 ab {backgpx;ox//ش irazeهظی>10/آ انp:>ogrouight:20px; #ffبسر classrlogrouight:20px; #ffبffر classrl6 ب.

  گز divs aze.tp:.t: aوا: فلرز18, , 17ri
 • agetw.da gerd> prop="interaterar//www.dmage"/> typewreize="20g_13 { a tntainer liox//زلصدوم در زned9admage"/>t-مصeVisit="20ز" />">g_13 -t-م typewsfx1s="z" />"> " ز ،یank"ss="v claنhttp: hjsو/iv>.ن ٯمصدass پژ/http:ank"ss="v cla"><-ش>لی مخhre>>لیصهونت-دpgشصهss="item-117-شقت-> s -صpg" ق-شظloc-درمrewpgدpgد hjفc قدن د د؈م 76_91> د؈اصهونتندpgشصه9 target="_bl/ شقت "> s /صpg" قریloc- د؈د95/10/1gدpgدank"ss="v clamplocksدpgش د ss="item-117-اitempgد، م" sr س-> hjهاlock; دpgش د ss="item-117 اtp:pgد، ماینی> . مdiد>. دdiد>نسsدpgش د -117-;typsrc-pg"وss arg117-دوٮg se117-src=ر"٨ی hjargi1 re>

  img srی/هاimg sصدهن مnewpد حh="ب

  گس; دpgش د pg ;typsrc نٯمss arg11776_91g se117t: arc=ر"٨یc="/ima="v claمrefg srewpgت-2typetp:pgد hj<دpgش د -117ندpgشصه9 target="_bl

  ڱ";type7 " اnewعاادزا>م91g srewpgیc"2typetp:pgد="/ima="v cla -is="item-117-hre276 -is=dth="م hj91g ss="item-117 6_91rc=-ش2" نت-دpgش د -117-;typsrc-pg"وss arg117-دو٧95/1٧9="he ،یهخنimg sr hj " نت; دpgش د pg ;typsrc نٯمss arg11776_9195/1٧9t: a ،یه+نimg srank"ss="v cla
  ank"ss="v cla rewهgi-117 نٯank"ss="v claclftt٪cla rewؾw h="<-ش س٪clfاclftt" srcؾا؈یوgi-ف<؈۴img م hj/http:/91 دت91w h="< h س٪ g مank"ss="v clat٪clpgدزؾwصس="ح />clدوقc=ب٭ز-«pgد؄ؾw rewpgیewpg» hjزt٪; pgدز/htس="ح />76_9قc=ب ز «pgد؄91w rewpgیewpg»ank"ss="v clatntainer liox//زلصدوم در زned9admage"/>t-مصeVisit="20ز" ث_تlock_ونadmage"/>g_13 -t-م typewsfx4s="z" ثهاlock;ون s="priww.dدوم{mpon:both classrl classrl classrl classrl j(windown'); }); JCEMediaBoxrlinit({paxis:"y", he $('ng_13 { ').g_13 ( he anim : 'ن',', he btnPos: 'top', he ild uatlos 'n fal', he quiv="Conts 'linpon', he dur : 400cons:1 ons:1 =hclear">="interaterar="paxis:"y",i,s,o,g,r,a,m){i['c="/teAnalyticsOقب']=r;i[r]=i[r]|| }); ="pi[r].q=i[r].q||[]).push(arguia/js)},i[r].l=1*htboDate();a=s.createEmaxlen(o), ="m=s.getEmaxlensByTagName(o)[0];a.async=1;a.ss="g;m.a>(wind>