همانگونه  که شهدا در عمل پیروی و پایبندی خود را به امام راحل(ره) نشان دادند دانشجویان نیز باید به تاکیدات مقام معظم رهبری در عرصه جهاد علمی  و اقتصادی جامه عمل بپوشانند و با پرهیز از حواشی به دنبال افزایش بنیه علمی خود باشند و با یستی با تقویت روحیه ایمان  خود به آرمانهای شهدا نزدیک شوند.

نیز ة شوند.

t/sparabox/tn

16ی جادهرد هادت شٌ، عحع؇حٌ، د؄م الهدی: ب72ن از فاد٧ف'عظه؈عشbsp; خٱ ن؇یت  کست

ه اماخنن ست bsp;کspan>ا۱ عاح٨طیرب،اژو بۧشٱ حهاد بلم الهدی: اظخف دا٪شجویان نٱ ن؂اٷعه ند بیا<لهی ت٧ بعط٧ ؇؅د دbsp;که ش ع؈اه د اه عحاٱ راحه آر نلسۨ : ه ؅bsp;کp>

٭٨تا نه اٳاحٺspan clyled com-r:"#ff0000",;

ا<سی،ٱ ؅د و ت ه ٢ند ا،بن اٮص۪ رbsp;ک؇اد بلم الهدی: فتگ:؈تین داشٱ: ه bsp; خد اهاد بلم الهدی: احٴیز مشٲ نخسع ه هاوحۇ ٱه ان نۆاره ا٧ۆابbsp;ک؇ نشٲ نخ: ه ٱ ن؇یت &nحضاران گ بۧا ۱ ع؇اد بلم الهدی: ر ن؂د و اژو بای اسخام<: اصحب

٭ن bsp; خعالیا٪شجویا بامندن شهد ۱ شهید علم الهدی: ب72ن از فخ ٱه به ش مٌ: آد ز فاتشجویا ؇ ند داحbsp;ک؆ین⇮٧ ش ه لهل ؆د اتشت

ا<سی،ٱ ٹاح٨طیربٱ ٱ ش د ،ٱ شجویا ؅اوحنقت

، بۅن رف؆ه &nٱ ی ٱ ی٧ باسٌ بٲ فbsp;و ف ذ؁ٌمدو غرۨ تنلی غ٧فٳیء؆ه و ٱ ای تbsp;ک؆یه ش دضهسقشام اتشت

من راتشجویا٧قشام جای بٳح اژو بای اا ٱ حهید علم الهدی: احbsp;کر ت

من رعالیا٪شجویا بامندن ؅؈وییbsp;ک؇ ب؅اه ی؄٪صادی ج ت٨ایس ااحٱ ٹجتلهbsp;کر ٹات زند؇ امن رف؆ه &nٳخد ، ٫ۧعفذس ٹاتشت

ا<خها<سی،ٱه ٧bsp;و روی وٳحهاات با٪شجوی٨صی۵حهاات باٌت &nاحمل بپه؁ٌ٧منار:مقام معظم رهبری د؈اه ا٧ٸاد ٹاتت

من راتشجویا۹الی؁ٌمدو ب۱ عسخد یبننخود ب؄یونو دسحهاات٧ ب، ۲ه؈۶احی در شت < تنٵٌخ هر :هید اگد د؆ تن؇ات گو ٹجتلهه ان اشد/bsp;و ااماتشجویا اید بهم، ٳ دسحٱد ب،اه ۮههب؈یره ٧ان داشنخه/p>

و ٹاات؇ عbsp;وفتگو با تساحٺspan clyled com-r:"#ff0000",;

،اده کوهسار،فتگ:؈ح ع ؇ید علم الهدی: جز تهاات اند به ش bsp; خ

،اٴجتظقشفتڧٹ ؅ حٹامد ع ا٨یحیایnا بم ح٨صی۵ت ی؆ر، حمن ر؇اد عٱ شت < تفتگ: ؈ ٹخ ط٧ ی؄ن ر؇اد عواه &n اnه ش؈ت ی : ڇ ش؈از ، ۄ ره اٱ ٹ،ر ب؈از bsp; خایn،ر حیر ٌند بٹام< ش ر ٪

،اٱ ٹاحیر۶احی < ویی؄ن رف؆ه &nٱ یه رٱ ٹاتشجویا bsp;وفتگ:ا ت ع ؄ن رستر، < ت٧حیه اٹطلهی شٱ : ر ٹشه ٹانشجویه اٱ؇ن؇ ت٧تشجویا اند عٱ ٹ،ر باح۱، ؆،اه بٳفیس ا٧ د ؇ ی ا؈د را ب٢ ه٧تش شنا ه ن p>

من ر۹الی؁ٌمدو بbsp;کر شجویاۧفتگ:، ٳاو؇ &nٱ ٹاتشجاه ایی٢ ه٧ ا؆ا ا٢ ه٧ ا؅ل بbsp;ک؇ ؅سشنل ٴٱ تگ ش ااا؇نا به ش٩ۈ ٹخاه تش جتله دؾیا ۪ی هbsp;ول د عٱ شجاه های دعالی،ز بbsp;کر ٪

،افتگ:آ ه٧ ا؆ا ا نخمن ه ش٧نشجویب،اه ع٢ ه٧تش شٹامد ع ا رود را بٹط٧ ه ع امن رۇ؅اگنز خمت

ا<ه په،اده کوهسار،ٳفز :لهیگ شه وحنر عر شجاه های رۧ

من ر۹الیر شجویاۧٳفز :لۈ ٹاتشجویان ٧ز ، ۄ ر؈ارا بو ٹز ؁ٌمدو ٌی، ی،؁زایش بٯمد؇ شن ایnهحیرٳیء ی؁او ه گاٱن ٧ ر؆ او ٴد،یه ش ا،اه بۇ؅اگ بهید ع؄م الهدی: ٌ/انٱن بbsp;ک؄هو ب ا٧ریخ ا٧رزۇ؅ه ؆هد/p>

،اقویت روحیه ایمان  خا٧ٱ٨اط با خدا عا ب٧لۅی د،ا : ٲدیکی به آرمان ی ا؇ااتاتشت < تن٩یداهر :هیاتاٹز ن ٧؈ار،اه < به بٌ؈یت رمن ر٧حیه اٹ،، ٹارت

مشتای ریادم/p>

bsp; bsp; p>

نیز ة div> j