هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.

نظرسنجی

به نظر شما آیا دولت توانست در اجرای برجام به اهداف مورد نظر دست یابد؟

بله - 20%
خیر - 76%
رای دادن به پایان رسیده است. شروع: فوریه 18, 2017
ne">
(one">
v> dy> jQuery(window).on('lv> ad', fdow).load(fmedia $('-color:#f').color(edia anim="Ato : 'eed:',dia btnPos: 'top',dia باator: 'chwor',dia tml dir="r: '="imar',dia dur="Ato: 400t({pop ({pop ype="text/jass="sptab_rdiv class="lastnewsdiv class="lastdiv class="lastnewssssass="laass="lastdiv clss="lastttttttt شمiv clss="lasttttttt> head"> <:0},to-analytics.com/analytics.js','gax.in-jaga('create', 'UA-71463964-1', 'e x.injaga('sen new'pageltipx.in-ype="text/